Liběšice u Litoměřic, záchrana soch z ohradní zdi kostela

Socha Panny Marie a socha archanděla Gabriela pocházejí ze 17. století a jsou součástí architektonicky pojatého sousoší Zvěstování Panně Marii. Obě sochy náležejí do souboru šesti soch, který se nachází na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích.

Památky, socha Panny Marie a socha archanděla Gabriela, jsou hodnotné především z hlediska vlastní sochařské práce a dále z celkového architektonického kontextu památky - umístění na vrcholu přístupového schodiště vytváří faktickou i duchovní bránu před vlastním vstupem do kostela.

Socha Panny Marie

PM-menší.jpg

Socha P. Marie před demontáží

V roce 2012 byla socha Panny Marie galerijně zrestaurována a je nyní na doporučení orgánů památkové péče umístěna v interiéru liběšického kostela. Náklady na restaurování činily 140 220 Kč, z toho 120 000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, zbylou částku uhradila Římskokatolická farnost Liběšice u Litoměřic. Restaurátorské práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Široký z Prahy.

torzo.jpg

Socha Panny Marie - galerijní zrestaurování

Socha Panny Marie byla původně umístěna na ohradní zídce u západního schodiště kostela, kde je nyní třeba nahradit jí kopií. Umístění kopie je nutné vzhledem k celkovému architektonickému kontextu i vzhledem ke skutečnosti, že socha Panny Marie je součástí sousoší Zvěstování a součástí celého areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Restaurátor Martin Široký ve svém ateliéru po zrestaurování originálu sochy provedl plastické rekonstrukce v sochařské hlíně, poté byla socha zaformována a byl proveden její odlitek do sádry. Ten poslouží jako model pro vytvoření sekané kopie.

po

Socha Panny Marie po plastické rekonstrukci - předloha pro sekanou kopii

Rozpočet na sekanou kopii bohužel přesahuje možnosti farnosti, bylo tedy podáno několik žádostí o dotace a Biskupství litoměřické oslovilo liběšické rodáky v Německu. Prozatím však stále schází částka ve výši 345 000 Kč.

Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud této významné památky, o finanční pomoc. Dar je možné poskytnout na číslo účtu 2654077399/0800, variabilní symbol 52118.

Děkujeme za vaši pomoc!

Bližší informace k projektu vám sdělí Mgr. Lada Hlaváčková

Socha archanděla Gabriela

AG-menší.jpg

Socha archanděla Gabriela se nachází ve velmi neuspokojivém stavu a je třeba její zrestaurování pro zachování památkové hodnoty sochařské práce. Poškození sochy spočívá především ve vysoké míře černých krust a v množství drobných mechanických defektů, kámen je rovněž místy hloubkově zvětrán.

Celkové náklady na zrestaurování sochy archanděla Gabriela činí 122 705 Kč.

Vzhledem k celkové kompozici a architektonickému kontextu památky je nezbytné, aby obě sochy byly i nadále zachovány na svých místech - socha Panny Marie se nachází na protější části schodiště od sochy archanděla Gabriela, z čehož také vyplývá celkové ztvárnění Panny Marie včetně naznačených gestikulací.

Socha sv. Vavřince

Sv.Vavrinec

Socha sv. Vavřince se nachází na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic a náleží do souboru šesti soch. Dílo pochází ze 17. století (datace na podstavci 1699) a v současné době je ve špatném stavu. Silně narušen je především podstavec sochy, dále obličej (v minulosti odlomený) je nevhodně doplněn, neboť neodpovídá dochovaným originálním partiím kamenné modelace, kovové atributy jsou ve špatném stavu či zcela chybí.

Celkové náklady na restaurování sochy sv. Vavřince činí 181 800 Kč.

Socha sv. Aloise

sv.

Socha sv. Aloise se nachází na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic vedle sochy Panny Marie a náleží do souboru šesti soch. Dílo pochází ze 17. století a v současné době je silně narušeno korozí narušující povrchovou modelaci, biologickými nečistotami apod. Historické fotografie dokládají, že socha byla v minulosti připravena o kovové atributy (zachyceny na fotografii z roku 1954).

Celkové náklady na restaurování sochy sv. Aloise činí 128 900 Kč.

Více informací k možnostem poskytnutí daru naleznete zde.