47. diecézní setkání mládeže

Hana Klára Němečková 25.března 2013

47. diecézní setkání mládežePřed Květnou nedělí, ve dnech 22. – 23. března 2013 proběhlo v Litoměřicích 47. diecézní setkání mládeže s mottem „Jděte, získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28,19). Hlavní, sobotní části programu, na které byl přítomen litoměřický biskup Jan Baxant, se zúčastnilo na 230 mladých z různých koutů litoměřické diecéze.

 

Několik desítek mladých se tradičně sešlo už v pátek večer v Diecézním domě kardinála Trochty. Úvodní mši svatou sloužili kněží Kamil Škoda z Mladé Boleslavi a Jozef Kadlic, vedoucí Diecézního centra pro mládež, s asistencí jáhna Jiřího Smolka z Ústí nad Labem a čtyř bohoslovců, kteří studují v pražském semináři za naši diecézi. Zábavný večerní program byl v režii skupiny animátorů, kteří v současnosti dokončují animátorský kurz. Oproti jiným rokům se mládež nevydala na křížovou cestu do noční přírody, páteční program uzavřelo pozvání k adoraci Nejsvětější svátosti v kapli, kterou evangelizačně laděnými texty doprovázelo společenství z Ústí nad Labem s jáhnem Jiřím Smolkem.

Sobotní program setkání v kině Máj začal modlitbou. R.D. Jozef Kadlic potom v úvodní prezentaci seznámil mládež s hlavními myšlenkami poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže 2013. Hlavním bodem programu bylo setkání mládeže s biskupem Janem Baxantem. Pan biskup se nejprve krátce podělil o vybraná poselství Synody o nové evangelizaci, která proběhla v říjnu loňského roku.

Jako první, „prosté poselství předeslal nutnost učit se cizí jazyky, abychom se (nejen) při podobných setkáních my, křesťané, dokázali mezi sebou domluvit. Dále poukázal na povzbudivý prožitek skutečnosti celosvětové církve: „...že církev Kristova není jenom nějaký malý, méněcenný, nedospělý hlouček nadšenců, ale Kristovo poselství, evangelium, zásady křesťanského života oslovují lidi na celém světě - to potřebujeme někdy prožít, abychom si uvědomili, že v křesťanském životě, ve snažení o křesťanský život nejsme sami. A že nás není málo, že je nás dost, a dokonce i hodně. Uvedl také, že na synodě se nejčastěji mluvilo o potřebě věrohodnosti křesťanského života ve světě: „Ve světě, ve kterém žijeme, je třeba upnout se - intenzivně myslet na to, aby se náš vlastní křesťanský život vyznačoval věrohodností, opravdovostí, tedy svědectvím. Opravdu nestačí jenom slova, byť by byla krásná, jakože slova křesťanská krásná jsou. Žijeme ve světě, kde je právě tohoto svědectví nejvíce potřeba. Dalším poselstvím synodu je podle pana biskupa ujištění, že evangelizátorem může být každý křesťan, jednotlivec; nemusí se zaštiťovat žádnou strukturou.  Ovšem musí se nejprve nechat sám evangelizovat: „Nemůžeme svědčit, vyprávět o Kristu, kdybychom se o Něm sami nejprve něco nedozvěděli, neprohloubili k Němu svůj vlastní vztah. Bez naší osobní meditace, osobního přátelení se s Pánem Ježíšem na život a na smrt, bez toho, abychom nejprve my sami četli Písmo svaté a uvažovali o souvislostech, a jak je máme převádět do vlastního života, bez tohoto osobního vztahu ke Kristu nemůžeme evangelizovat dál.  Anebo můžeme, ale potom to děláme třeba špatně, neúčinně, naivně, směšně. Na závěr se zmínil o významu vědomé, dobrovolné skromnosti životního stylu, která nám umožní dělit se s druhými.

Mladí poté dostali příležitost ještě téma prodiskutovat v malých skupinách a zformulovat otázky pro následnou moderovanou diskusi s Mons. Baxantem. Dopolední program zakončily pozvánky a upoutávky.

Setkání pokračovalo v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí. Skupina mladých z Brna, přátel Interdiecézního centra života mládeže Křižovatka Příchovice, zde předvedla téměř hodinovou dramatizovanou meditaci křížové cesty. Vojtěch Jurásek, jeden ze sedmi účinkujících, ji napsal pro Velikonoce v Příchovicích 2011.

Vyvrcholením akce byla mše svatá v katedrále sv. Štěpána za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta a dalších deseti kněží, kteří mládež na setkání doprovázeli.  V okamžiku přinášení darů byli mladí pozváni, aby v obětním průvodu darovali sami sebe a přijali křížek jako znamení, že chtějí náležet Kristu. Křížek, napodobeninu archeologického nálezu z doby cyrilometodějské, dostala mládež na všech letošních diecézních setkáních v České republice.

Na závěr zazněla poděkování panu biskupovi a všem, kdo se na 47. setkání mládeže podíleli. Biskup Jan Baxant poděkoval především hlavním organizátorům  Petře Přenosilové a R.D. Jozefu Kadlicovi z Diecézního centra pro mládež a moderátorům Josefu Vičarovi a Kateřině Habartové. Poděkování se dostalo také hudební skupině VíBůh, moderátorům skupinek, mládeži z Mladé Boleslavi a R.D. Kamilu Škodovi, mládeži z Ústí nad Labem a jáhnovi Jiřímu Smolkovi, J.M. can. Józefu Szeligovi, animátorům, bohoslovcům Pavlu Michalcovi, Vítu Machkovi, Jaroslavu Hrabovi, Štěpánu Smolenovi a Václavu Novákovi a všem, kdo se zúčastnili.

Foto Jan Hudáč