Diecézní centra

Speciální centra Biskupství litoměřického mají za úkol zajišťovat v souladu s pastoračními záměry diecézního biskupa odbornou činnost v oblastech své kompetence, aby poskytovali účinnou pomoc farnostem, kněžím i pastoračním asistentům – laikům.

Katechetické centrum - Posláním centra je rozvíjet katechetickou činnost v litoměřické diecézi po stránce kvality i kvantity a stále hledat způsoby katecheze, které by předávaly evangelium a zprostředkovávaly zkušenost víry dnešnímu člověku. Stará se též o vzdělání a formaci katechetů. Má zajišťovat zpětnou vazbu biskupovi a napomáhat k uskutečnění jeho pokynů.

Centrum pro mládež - Slouží jako nástroj biskupa v pastoraci budoucnosti církve - mladeže. Pořádá diecézní setkání mladých s biskupem, animátorský kurz,  podílí se na přípravě celostátních setkání a pomáhá při organizaci účasti mládeže na světových setkáních se Svatým Otcem. Podporuje farní společenství mladých, připravuje víkendové akce a ples mládeže. Zaštiťuje různé akce, které si mládež organizuje sama - živý růženec, letní pěší pouť, fotbalový turnaj diecéze, atd. DCM je součástí Sekce pro mládež ČBK. K podpoře činnosti slouží občanské sdružení MATĚJ.

Pastorační centrum - Úkolem centra je podpora, rozvoj a koordinace pastorační práce v litoměřické diecézi a rozvíjení kontaktů a spolupráce s obdobnými pracovišti v jiných diecézích. Pastorační středisko je podřízeno příslušnému biskupskému vikáři. Podporu pastorační práce koná jednak průběžnou analýzou pastorační situace v diecézi, jednak přípravou studijních materiálů a organizováním kurzů pro laiky, kteří pomáhají v pastoraci, přípravou a distribucí materiálů určených pro potřeby farností, společenství a jednotlivců.

Centrum pro rodinu - Je dobrovolným sdružením osob, které nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy, rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima v celé široké rodině.

Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice