Ke stažení

Z ordinariátu

17683  17684 Vizitační protokol.pdf / .doc
17683  17684 Přihláška do kněžského semináře.pdf/ .doc
17683   17684 Protokol o předání farnosti.pdf / .doc
17685 Protokol o předání více farností.xls

Z kancléřství

Obecné

17683 Fotografování v kostele při liturgických úkonech.pdf
17683 Stanovy ekonomické rady farnosti.pdf
17683 Směrnice o heraldických znacích církevně právnických osob litoměřické diecéze

Příloha směrnice o heraldických znacích

Formuláře pro duchovní správu

17684 Potvrzení o křtu.doc
17683  17684 Křestní zápis dítěte.pdf / .doc
17683  17684 Křestní zápis dospělého katechumena.pdf / .doc
17684 Zápis žádosti o církevní sňatek.doc
17684 Potvrzení o sňatku.doc
17683  17684 Žádost o křest dospělé osoby.pdf / .doc
17683  17684 Žádost o přijetí do římskokatolické církve - conversio.pdf / .doc
17683  17684 Biřmovací lístek.pdf / .doc
17683  17684 Žádost o dovolení k přijímání svátostí.pdf / .doc
17684 Ne Temere.docx

Manželské záležitosti

17684   Dispens - disparitatis cultus, smíšené manželství, asistence, ohlášky
17684   Žádost o konvalidaci - prosté zplatnění manželství
17684   Žádost o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu nedostatku formy
17684   Privileqium paulinum- zrušení manželství mezi dvěma nepokřtěnými ve prospěch víry strany, která přijala křest a chce uzavřít nové manželství
17684   Žádost o zplatnění manželství v základu - Sanatio in radice


17684
Automobil (Kirche in Not)

Pozn.: Tento formulář slouží jen jako osnova žádosti, která musí být napsána v němčině a zaslána ke schválení na biskupství, odkud je pak odeslána na Kirche in Not.


17684  
Kanonická mise
Pokyny: Katechetické směrnice ČBK z roku 1994 str. 25: "Bez kanonické mise nesmí nikdo provádět oficiálně náboženskou výchovu na školách ani farní katecheze."
O kanonické mise pro své katechety či pastorační asistenty, kteří ve farnosti vyučují náboženství, žádají písemně duchovní správcové na biskupství každý rok před začátkem nového školního roku či během měsíce září.

Žádosti zasílejte na adresu:
Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice

Postup při povolování koncertů

                                                17683 17684
Koncert.pdf / .docx
 1. Pořadatel koncertu řádně vyplní žádost o koncert. V žádosti musí být vždy uveden podrobný program koncertu.
 2. Pořadatel předloží vyplněnou žádost správci farnosti, ve které se má koncert konat.
 3. Správce farnosti se ke konání koncertu vyjádří a pokud s jeho konáním souhlasí, zašle žádost na biskupství.
 4. Z biskupství se potvrzená žádost pošle zpět správci farnosti - a to ve dvou provedeních: v originále, který sem byl zaslán, a také v kopii. Kopie je pro agendu farnosti, takže si ji správce nechá, potvrzený originál pak předá pořadateli koncertu.

Ekonomické záležitosti

Obecné

17683   17685 Závazný účtový rozvrh farností 2019.pdf / .xlsx
17683 Závazný účtový rozvrh farností 2017.pdf
17683 Závazný účtový rozvrh farností 2016.pdf
17684 Žádost o dovolenou.doc

Plošné pojištění majetku diecéze a farností

17683 Hlášení škody.pdf
17683 Zplnomocnění k výpovědi pojistné smlouvy.pdf

Inventarizace majetku

17683 Směrnice o inventarizaci.pdf
17683  17684 Inventarizace - vzor č.1.pdf.doc
17683  17685 Inventarizace - vzor č. 2.pdf .xls
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 3.pdf.doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 4.pdf .doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 5.pdf.doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 6.pdf.doc

Stavební agenda

Obecné

17683  17684 Prohlášení o finančním krytí akce.pdf .doc
17683  17685 Žádost o příspěvek na opravy.pdf . xls
17684 Žádost o schválení záměru k realizaci - vzor.doc

Seznam kostelů a kaplí litoměřické diecéze

17685 Seznam kostelů a kaplí litoměřické diecéze . xls

Všeobecná pravidla:

 1. Výše uvedené druhy žádostí posílejte na adresu:
  Biskupství litoměřické
  Dómské náměstí 1/1
  412 01 Litoměřice
  (neadresujte přímo na otce biskupa či generálního vikáře) 

 2. Formuláře žádostí vyplňujte čitelně (nejlépe na PC) a uvádějte všechny požadované údaje! Je-li žádost vyplněna řádně, není již potřeba přikládat jakékoli další písemnosti (v případě nutnosti používejte jako přílohy pouze kopie úředních dokladů, nikoli originály).

 3. Žádost zasílejte v dostatečném časovém předstihu - nejméně 3 týdny.

Dokumenty vydané Českou biskupskou konferencí

si můžete stáhnout na stránkách ČBK - cirkev.cz.
Červená řada: obsahuje dokumenty vydávané vatikánskými dikastérii (tj. papežských kongregací, rad a komisí)
  Zelená řada: obsahuje publikace související s papežem Janem Pavlem II.
  Hnědá řada: obsahuje dokumenty vydávané papežem
  Fialová řada: obsahuje dokumenty vydávané ČBK
Acta ČBK: obsahují souhrn dokumentů různého charakteru včetně papežských poselství

Prohlížeč souborů PDF - Adobe Reader si můžete stáhnout zde.