Apoštolát modlitby

Jana Michálková 3.ledna 2013

Apoštolát modlitbyNa každý měsíc vyhlašuje Svatý otec úmysly k modlitbě za potřeby církve a za misie. Čeští a moravští biskupové k nim přidávají třetí úmysl za církev a obyvatele v České republice. Zveřejňujeme zde úmysly apoštolátu modlitby na rok 2013.

 

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc, aby...

 

1. úmysl všeobecný
2. úmysl misijní
3. úmysl národní

 

Leden

1. Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
2. Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby je Duch svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
3. Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

 

Únor

1. Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory a doprovázení.
2. Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření pokojné budoucnosti.
3. Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili své poslání.

 

Březen

1. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.
2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
3. Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.

 

Duben

1. Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
2. Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
3. Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

 

Květen

1. Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
2. Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
3. Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.

 

Červen

1. Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné úcty.
2. Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
3. Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.

 

Červenec

1. Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
2. Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
3. Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.

 

Srpen

1. Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
2. Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
3. Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností.

 

Září

1. Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.

 

Říjen

1. Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
2. Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova.
3. Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

 

Listopad

1. Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
2. Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře ostatním církvím.
3. Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.

 

Prosinec

1. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou lásku a ochranu.
2. Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
3. Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.