Apoštolský nuncius sloužil ve Filipově 13. ledna 2022 ve 4 hodiny ráno mši svatou

Milena Davídková 13.ledna 2022

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 ve 4 hodiny ráno sloužil jako hlavní celebrant v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově mši svatou apoštolský nuncius Jeho Excelence Mons. Charles D. Balvo, arcibiskup, kterého v místě spolu s dalšími poutníky přivítal litoměřický biskup J. Exc. Mons. Jan Baxant. Bohoslužebné procesí nejprve došlo do boční milostné kaple filipovské baziliky, kde se 13. ledna 1866 ve 4 hodiny ráno odehrálo mariánské zjevení, při kterém byla uzdravena mladá žena jménem Magdalena Kade, která byla mnoho let upoutána na lůžku. Matka Boží Panna Maria, která se ženě zjevila, jí řekla: „Mein Kind, von jetzt an heilt’s“, což česky znamená: „Mé dítě, od nynějška budeš zdráva“, nebo „Mé dítě, od teď se to bude hojit“. Když došlo k okamžitému uzdravení, začalo každým rokem vždy 13. ledna ve 4 hodiny přicházet mnoho poutníků. Na místě zjevení pak byla zbudována tato milostná kaple a s ní spojená bazilika. V milostné kapli byla v letošním roce také vystavena skleněná monstrance s ostatky sv. Zdislavy, kterou zhotovila sklárna v Kunraticích u Cvikova. Sklárna vyhotovila celkem tři takové relikviáře, z nichž jeden byl v loňském roce předán při návštěvě českých biskupů Ad limina apostolorum v Římě papeži Františkovi.
Po modlitbě v milostné kapli se apoštolský nuncius odebral s průvodem k hlavnímu oltáři v bazilice, ve které mše svatá pokračovala, a kde jej také přivítal spolu s poutníky litoměřický biskup. Čtení z Písma svatého bylo v českém i německém jazyce, neboť filipovská bazilika leží na samé hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, a v bazilice bylo mnoho poutníků ze sousedního Německa. Homilii o Panně Marii Pomocnici křesťanů pronesl apoštolský nuncius v českém jazyce, ale zazněl v ní i pozdrav v němčině.
Na konci mše svaté místní duchovní správce P. Jozef Kujan SDB poděkoval J. Exc. Mons. Charlesi D. Balvovi za návštěvu a připomněl, že je teprve druhým apoštolským nunciem, který navštívil o hlavní pouti filipovskou baziliku. Jeho předchůdcem ve Filipově byl v roce 1921 tehdejší apoštolský nuncius v Polsku J. Exc. Msgre. Ambrogio Damiano Achille Ratti. Ten byl zvolen 6. února 1922 papežem a přijal jméno Pius XI., a byl to právě on, který v roce 1926 povýšil filipovský kostel na baziliku minor. Protože J. Exc. Mons. Balvo měl být ve Filipově již v roce 2021, tedy přesně po sto letech po návštěvě Pia XI., ale nebylo to možné z hygienických důvodů, došlo tedy k další návštěvě apoštolského nuncia po 101 letech. Zástupce Sdružení Ackermann-Gemeinde, kaplan z budyšínského dómu R.D. Markus Ruhs, předal panu nunciovi také svíci připomínající 75. výročí založení tohoto sdružení ve Filipově. Sdružení se věnuje mj. usmíření mezi Čechy a Němci.
Kéž poutníci, kteří se přicházejí do těchto tzv. „Lurd severních Čech“, si vyprosí mnoho milostí na přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Čtvrtek 13. ledna 2022, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov 

Foto: Dominik Faustus