Biskup Jan Baxant na pouti v Oseku

Martin Flosman 15.srpna 2009

V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poutní mši sv. v kostele cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova. Koncelebranty byli pomocný biskup diecéze Dresden – Meissen Mons. Georg Weinhold, opat kláštera P. Bernhard Thebes O.Cist. a další kněží litoměřické diecéze. Slavnosti byla přítomna i abatyše Tereza.

 

„Dnešní svátek je pro nás velkým tajemstvím,“ pronesl ve své promluvě biskup Jan. „Tajemstvím, které je spojeno s radostí, neboť dává našemu životu perspektivu. Když se zamýšlíme nad slavností Mariina nanebevzetí, tak chápeme ve své křesťanské víře, že Bůh může vzít člověka z tohoto světa k sobě s tělem i s duší. Bůh, v kterého věříme, otec Ježíše Krista, který svěřil veliké tajemství člověku Panně Marii, ve své moci ji z tohoto světa k sobě mohl vzít tak, jak chtěl. On nechce mít u sebe jenom „trosku“ lidské bytosti, on chce mít u sebe člověka celého, tak jako na počátku, tedy s tělem i s duší. Smrt nebyla v Božím plánu. Ale Bůh má řešení. Tak jako Panna Maria byla jako celý člověk vzata do nebe, tak také i my máme jednou k Němu dojít. Bůh chce navěky mít u sebe nás lidi celé tak, jak nás stvořil. A víra ve zmrtvýchvstání je jednou z nejzákladnějších skutečností naší víry. Buďme šťastni, že tyto věci jsme schopni přijmout a radovat se z nich. Buďme rádi, že věříme v Boha a jeho moc a buďme šťastni, že opravdu nám chystá tuto věčnou krásnou budoucnost, abychom jako celí lidé, tak jako Panna Maria, byli s ním navěky.“ Zároveň oslovil přítomné poutníky také v německém jazyce.

Po mši svaté se biskup krátce setkal se seniory z Teplic, povzbudil je i jejich doprovázející a ocenil, že ve svém stáří nezůstávají sami.

Po té se zúčastnil setkání v opatském sále prelatury kláštera, kde přivítal hosty Dr. Jindřich Kostka, který v současné době o klášter pečuje a usiluje o jeho obnovu. Krátce pohovořil o současnosti a budoucnosti oseckého kláštera. Přítomni byli mimo jiné také starosta města Osek Ing. Jiří Hlinka nebo Bc. Jana Ryšánková, radní ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Klášter Osek vznikl kolem roku 1206. Největší rozkvět zažil v 18. století, kdy byly klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie i konvent barokně přestavěny litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem. Po roce 1945 museli mniši klášter opustit. Na krátko je vystřídali salesiáni a v roce 1950 zde byl zřízen internační tábor. Nejprve pro kněze a řeholníky, po jejich přemístění do věznic a na nucené práce zde bylo internováno 300 řeholnic ze šesti řádů. Cisterciáci se do Oseku vrátili v roce 1989, v roce 1991 byl zvolen opatem Bernhard Thebes. Od roku 1995 je klášter národní kulturní památkou.

V současné době klášter patří do Kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie, v jejímž čele stojí cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku. Matka představená Tereza je pověřena generálním opatem řádu k řízení pěti klášterů, mezi které náleží i Osek. Opat Bernhard tráví své dny v hospicu Goppeln u Drážďan, kde je v péči řádových sester. V současné době je klášter bez mnišského konventu a o chod kláštera se stará český Kruh přátel kláštera Osek.