Biskup Jan Baxant požehnal opravený kostel v Dlažkovicích

Jana Michálková 14.října 2013

Biskup Jan Baxant požehnal opravený kostel v DlažkovicíchBarokní kostel sv. Václava v Dlažkovicích se podařilo v letošním roce opravit, a to během pouhých přibližně sedmi měsíců. Při slavnostní mši svaté v sobotu 12. října 2013 kostel požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

První etapa prací při obnově kostela sv. Václava v Dlažkovicích probíhala od března do září letošního roku. „Během ní byla budova staticky zajištěna, opraven krov, vyměněna střešní krytina, klempířské prvky, rekonstruována fasáda, obnovena okna a dveře a vymalován interiér. Restaurátorská část prací zahrnovala obnovu veškerých kamenných prvků fasády a repasi zvonu. Náklady na první etapu prací činily celkem 5,2 mil. Kč - z toho byla dotace Státního zemědělského intervenčního fondu 4,5 mil. Kč, farnost se podílela částkou 0,7 mil. Kč, uvedl administrátor exc. in materialibus farnosti Ing. Luděk Záhejský, z jehož iniciativy byla získána dotace na stavební obnovu kostela a který současně obnovu jako zástupce investora a jako vikariátní technik dozoroval. Jmenovaný oslovil rovněž několik možných dárců a získal tak finanční prostředky i na výmalbu interiéru a repasi zvonu, které dotační projekt nezahrnoval, a to od obcí Dlažkovice a Podsedice, Zemědělského družstva Klapý a dalších drobných dárců zdejšího regionu (farníci z Dlažkovic se např. složili na pořízení nového koberce).

Mons. Jan Baxant poděkoval všem, kteří se na obnově kostela podíleli. V homilii hovořil o vzájemném porozumění, projevech přátelství a křesťanské sounáležitosti. Poukázal na svatost postav sv. Václava, kterému je kostel zasvěcen, a sv. Ludmily. Řekl, že každý kostel je Božím domem, prostorem pro všechny lidi, kteří do něj vstupují s dobrým úmyslem, a že každý v něm může najít svoje místo. Poukázal na kostel rovněž jako na místo azylu a útočiště. Zdůraznil, že Boží slovo, které zde zaznívá, nás má vychovávat k životu, který by byl pomocnou rukou pro druhé lidi.

Slavnosti se účastnila nejen část obyvatel Dlažkovic, ale též lidé z nedalekých Třebenic, Podsedic, Lovosic a další pozvaní hosté. Mši svatou koncelebrovali administrátor exc. in spiritualibus Římskokatolické farnosti v Dlažkovicích R.D. Tomasz Dziedzic, děkan Římskokatolické farnosti - děkanství u Všech Svatých v Litoměřicích a okrskový vikář J.M. can. ICLic. Józef Szeliga, administrátor Římskokatolické farnosti v Budyni nad Ohří R.D. Mikuláš Uličný a P. Rodryg Albin z diecéze Legnica (Polsko). Liturgii doprovodil pěvecký sbor lovosického gymnázia pod vedením Pavly Linkové.

Rekonstrukcí kostela sv. Václava v Dlažkovicích byla dovršena základní obnova zdejšího církevního areálu, tvořeného kostelem, zvonicí a farou. Je až symbolické, že se tak stalo formálně úsilím tří různých vlastníků, neb kostel je vlastnictví farnosti, zvonice několik málo let ve vlastnictví obce a fara je vlastněna fyzickou osobou. Společný zájem na zachování této památné a malebné části obce tak všechny vlastníky těchto budov spojil a výsledek se po několika málo letech skutečně dostavil. Po půl roce jsou zde nyní opět obnoveny bohoslužby - probíhat budou jednou za 14 dní, vždy v sobotu od 14.30 hodin. Zdejší zvony před každou mší svatou a v nedělní poledne rozezní místní zvoníci, tj. malá skupinka z řad místních obyvatel.

Pokud se farnosti podaří získat další dotaci, bude možné obnovit v kostele nástěnné malby, restaurovat obrazy, oltáře, mobiliář a obnovit varhany.