Biskup Jan Baxant požehnal zrekonstruované prostory školy

Jana Michálková 27.ledna 2011

Biskup Jan Baxant požehnal zrekonstruované prostory školy Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal ve čtvrtek 27. 1. 2011 nově zrekonstruované prostory části Základní školy při Biskupském gymnáziu v Krupce. Projekt s rozpočtem 20 milionů korun mohl být realizován díky získanému grantu Norského fondu prostřednictvím Norského finančního mechanizmu a spolufinancujícímu městu Krupka. Za pomoci evropské finanční solidarity se podařilo rozšířit a zkvalitnit výuku a zlepšit zázemí pro mimoškolní aktivity žáků.

 

Rekonstrukce byla provedena díky získanému grantu Norského fondu prostřednictvím Norského finančního mechanizmu a spolufinancujícímu městu Krupka. Cílem projektu „Rehabilitace Biskupského gymnázia v Krupce - I. etapa - Dokončení rekonstrukce základní školy, jehož realizace probíhala od července 2009 do konce roku 2010, bylo dokončit rekonstrukci a modernizaci objektu základní školy, která je součástí areálu Biskupského gymnázia v Krupce - Bohosudově. Rekonstrukcí zdevastovaných prostor došlo k rozšíření a zkvalitnění výuky a zlepšení zázemí pro realizaci mimoškolních aktivit zdejších žáků.

Slavnosti se zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice Jens Eikaas s chotí, zástupci Ministerstva financí ČR Mgr. Tereza Vavrečková a Bc. Jan Vacík, starosta města Krupka Ing. Milan Puchar, za Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a.s., Ing. Jiří Polívka a za zhotovitele projektu, kterým byla firma DISTAV CZ stavební, s.r.o., pan Milan Solnička. Dále tu byl generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, vedoucí stavebního odboru Biskupství litoměřického Karel Hercík, projektant Ing. Jaroslav Antoš, projektový manažer Petr Mikula a další hosté.

Přítomné zástupce spolufinancujících partnerů projektu a všechny hosty přivítala ředitelka školy Mgr. Bc. Jana Pucharová a pozvala je k prohlídce zrekonstruovaných prostor. Ve vstupní hale a v sále si mohli prohlédnout výstavku fotografií, které zachycovaly prostory před rekonstrukcí, a v krátkém kulturním programu jim zazpívaly Berušky, pěvecký kroužek nejmladších dětí zdejší školy.

Norský velvyslanec Jens Eikaas poděkoval za pozvání. Poukázal na to, že dotační programy Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norský finanční mechanismus (běžně označované jako „Norské fondy) byly zavedeny v souvislosti se vstupem nových členských zemí do EU a že cílem těchto mechanismů je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru.

„Více než polovina projektů, které jsme dosud podpořili, se týkala zachování kulturního dědictví. V příštích letech to budou projekty zaměřené především na zdravotní péči a péči o děti, řekl J. Exc. Jens Eikaas. „Jsem rád, že Norsko mohlo finančně podpořit rekonstrukci a modernizaci tohoto objektu. Byly provedeny excelentním způsobem, ohodnotil výsledek prací s tím, že kvalita prostředí, v němž výuka probíhá, má na vzdělání a výchovu dětí vliv. Na závěr poděkoval všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Litoměřický biskup Jan Baxant zdůraznil, že si váží slov norského velvyslance a že si váží toho, že je Norské království garantem fondů. Ocenil ušlechtilý úmysl obnovit prostory bohosudovké školy a jmenovitě poděkoval všem partnerům, kteří se na spolufinancování a realizaci projektu podíleli. Nakonec rekonstruované prostory školy požehnal. „Požehnání je přáním dobra. Přeji, aby tu sídlil Bůh, aby tu Boží dobro bylo přítomno a šířilo se tu. Přeji hojnost Božího požehnání tomuto dílu, dodal.

 

Základní škola při Biskupském gymnáziu v Krupce - Bohosudově je součástí velkého areálu budov včetně baziliky Panny Marie Bolestné, který měl velmi složitou historii. Projekt celkové obnovy areálu bývalé jezuitské koleje zdevastované nejprve českou armádou (od r. 1950) a následně sovětskou armádou (1968 - 1989), vznikl iniciativou vedení Biskupského gymnázia a základní školy, které tu byly zřízeny po navrácení areálu státem v r. 1991. V současné době objekt, jako majetek Biskupství litoměřického, slouží potřebám obou škol. Od doby obnovení výuky v roce 1993 počet dětí a studentů postupně rostl na dnešní stav 220 dětí na základní škole a 240 studentů na gymnáziu. V souvislosti s rehabilitací celého areálu se předpokládá dosažení cílového počtu 245 dětí na základní škole a 300 studentů na gymnáziu.

Před vznikem celkového projektu Rehabilitace areálu byla počáteční rekonstrukce učebních prostor před zahájením výuky a dále během dalších let financována z různých zdrojů. Z darů různých dárců a sponzorů, dotací ministerstev a investicemi zřizovatele. Po zřízení evropských dotačních titulů byla vypracována vedením školy žádost do programu Norského fondu (norský finanční mechanizmus) o získání finančního grantu na vypracování studie a projektové dokumentace. Tento grant škola v srpnu 2007 obdržela. Zadala vypracování studie a celého projektu a připravila dílčí části I. etapy projektu. Celkové náklady na komplexní rekonstrukci a výstavbu celého areálu včetně nové sportovní haly činí 345 mil. Kč.

Jako první fáze realizace byla na základě výzvy č. 3 Finančního mechanizmu EHP/Norsko zvolena část projektu nazvaná „Rehabilitace Biskupského gymnázia v Krupce - I. etapa - Dokončení rekonstrukce základní školy . Rozpočet projektu byl 20 mil. Kč. Tato dílčí fáze zahrnula rekonstrukci poloviny 3. nadzemního podlaží, celé 4. nadzemní podlaží (výměna podlah, oprava omítek, celková rekonstrukce vnitřních rozvodů kanalizace, vody a ústředního vytápění, elektroinstalace, sanitární technika včetně vestavby bezbariérových WC, celková oprava povrchů schodiště mezi 2. až 4. nadzemním podlažím) a dílčí úpravy 5. podlaží včetně stavební přípravy pro vestavbu bezbariérového výtahu. Tyto prostory byly dosud v dezolátním stavu tak, jak je opustila sovětská armáda v r. 1989.

Ve 3. p. byla rekonstruována učebna biologie, učebna dramatické výchovy a rétoriky, učebna výtvarné výchovy a všeobecná učebna. Ve 4. p. učebna dramatické výchovy, odborná učebna - výuková kuchyně, učebna výtvarné výchovy, učebna pohybové výchovy, učebna informatiky a výpočetní techniky.