Biskup Jan Baxant vysvětil nového jáhna

Jana Michálková 26.prosince 2016

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, dnes vysvětil na jáhna Mgr. Gabriela Benku-Rybára. Slavnost se konala o svátku sv. Štěpána 26. prosince 2016 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

17655Gabriel Benka-Rybár se narodil na Slovensku v Bardějově. Je mu 29 let. Teologická studia ukončil v roce 2014 obhajobou diplomové práce na Katolické univerzitě v Ružomberku, Teologické fakultě v Košicích. Formaci absolvoval v Kněžském semináři sv. Karla Boromejského v Košicích. „Od konce školy i mé formace jsem se pohyboval v Čechách a poznával toto prostředí, ve kterém chci sloužit jako Kristův kněz a pokračovat ve vykupitelském díle Ježíše Krista, protože v těchto končinách je velmi málo kněží. Navíc cítím, že jsem ke svátosti kněžství neustále volán," říká Gabriel Benka-Rybár. Jeden rok žil a také pastoračně působil v Cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě pod vedením jeho administrátora, převora Justina Jana Berky O.Cist. Zde se také ve spolupráci s restaurátorským týmem aktivně podílel na záchraně památek vyšebrodského opatství.

Slavnost se konala o svátku sv. Štěpána ve svatoštěpánské katedrále v Litoměřicích. Ze Slovenska na ni přicestovali příbuzní a přátelé našeho nového jáhna. Světitelem a hlavním celebrantem mše svaté byl diecézní biskup Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek, probošt svatoštěpánské katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík, děkan kapituly Karel Havelka a kapitulní kanovník a děkan litoměřické městské farnosti Józef Szeliga. Slavnosti se účastnili kněží litoměřické diecéze i kněží ze Slovenska.

Mgr. Gabriel Benka-Rybár bude jáhenskou službu vykonávat v Liberci - ve farním obvodu spravovaném z libereckého arciděkanství. Po vysvěcení získal kompetence v duchovní službě - prvořadým úkolem jáhna je hlásat Boží slovo (například předčítat z evangelia při mši svaté), ale kromě toho může křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat náboženství. Bývá také pověřován péčí o nemocné.

17653Foto: Jana Michálková

K článku je přiřazena následující galerie: Jáhenské svěcení v Litoměřicích