Časopis Zdislava 2/2023 právě vychází

Milena Davídková 25.srpna 2023

Druhé letošní číslo časopisu Zdislava v dnešních dnech putuje za svými čtenáři. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme události druhého čtvrtletí letošního roku.

V úvodním slově tentokrát generální vikář Mons. Martin Davídek shrnuje události tříměsíčního období, které si na stránkách tohoto čísla časopisu připomínáme. Jedná se o období od Velikonoc do začátku prázdnin, které bylo letos velmi bohaté na slavnostní dění v diecézi.

Ve fotografiích se můžeme ohlédnout za letošním Svatým týdnem, připomenout si hned několik slavnostních žehnání nových zvonů na různých místech diecéze a vrátit se ještě k Noci kostelů. Na své si přijdou i milovníci historie v článku Mgr. Martina Baruse o řádu verbistů v litoměřické diecézi.

Na titulní straně a dalších několika stranách se vracíme k velké diecézní události, kterou byla slavnostní mše v katedrále sv. Štěpána a následné setkání v biskupské rezidenci u příležitosti 50. výročí kněžského svěcení litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

Období druhého čtvrtletí roku s sebou přinášelo důležité životní události, mezi něž patřilo kněžské svěcení jáhna Mgr. Jana Hrubého v Kadani, ale také smutné události, k nimž patřila rozloučení s R.D. Františkem Segeťou v Srbské Kamenici a R.D. Zdeňkem Maryškou v Železném Brodě.

Na stránkách časopisu Zdislava najdou čtenáři fotogalerie ze slavnosti Těla a Krve Páně, z prvního svatého přijímání dětí a biřmování na různých místech litoměřické diecéze.

Na charitní dvoustraně se vracíme k dubnovému charitativnímu plesu v Litoměřicích, k setkání charitních pracovníků s německými kolegy z Charity Drážďany a též ke slavnostnímu rozloučení s ředitelkou Charity Most Mgr. Evou Čenkovičovou. 

Nezapomínáme ani na duchovní slovo, zprávy o poutích, diecézní zprávy, personálie či pozvánky, knižní nabídku a biblický příběh P. Jiřího Voleského. Závěrečná fotogalerie nás zavede k slavnostní mši svaté u příležitosti 500. výročí poutního areálu v Horní Polici.

To vše a spoustu dalšího najdou čtenáři na 48 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin a příjemné počtení na stránkách našeho časopisu

redakce diecézního časopisu Zdislava
 

249988Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2023 vyjdou čtyři čísla. 
Cena jednoho čísla je 50 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava