Delegát ad omnia - úřad generálního vikáře

J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek

 

84800

Narodil se 31. 12. 1966 v Praze. V roce 1985 maturoval na Středním odborném učilišti polygrafickém v Praze v oboru typografie. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby pracoval od roku 1988 v tiskárně Naše vojsko a od roku 1992 v redakci hospodářského a podnikatelského listu Českomoravský profit a v dalších periodikách.

Teologická studia zahájil na podzim roku 1995 v Teologickém konviktu v Litoměřicích a dále v nich pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 2001. Dne 23. 6. 2001 byl vysvěcen na jáhna a poté ustanoven prefektem v litoměřickém Teologickém konviktu, kde vyučoval studenty bohosloví základy teologie. Kněžské svěcení přijal z rukou biskupa Mons. Josefa Koukla v Litoměřicích 29. 6. 2002. 

V letech 2002-2003 byl farním vikářem Římskokatolické dómské farnosti u sv. Štěpána v Litoměřicích, dále ředitelem Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích a vykonával duchovní správu v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. V letech 2003-2005 spravoval Římskokatolickou farnost - děkanství Děčín I a excurrendo dalších pět farností. 

V roce 2005 byl jmenován sekretářem biskupa Mons. Pavla Posáda, sekretářem litoměřického vikariátu a tiskovým mluvčím litoměřického biskupství. V roce 2006 se stal členem Kněžské rady. Byl zároveň členem Rady Katolického týdeníku. Působil jako kaplan v Hospici sv. Štěpána. V roce 2007 byl pověřen funkcí šéfredaktora diecézního časopisu Zdislava. Po odchodu biskupa Mons. Pavla Posáda do Českých Budějovic pracoval na ordinariátu Biskupství litoměřického pod vedením administrátora diecéze Mons. Dominika Duky. Po příchodu biskupa Mons. Jana Baxanta v roce 2008 se stal jeho sekretářem. 

V letech 2009-2012 studoval kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě v Římě, studium zakončil licenciátem. V roce 2009 byl jmenován členem Kněžské rady a Sboru poradců. V roce 2011 byl instalován sídelním kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Od 1. 9. 2012 byl jmenován biskupským vikářem pro pastoraci. Je administrátorem Římskokatolické farnosti Libochovany. Od 1. 3. 2013 byl jmenován soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze. Od 1. 1. 2015 je členem Diecézního soudu litoměřické diecéze ve funkci promotora justicie a defensora vinculi.

Od roku 2015 je doktorandem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Úřad generálního vikáře litoměřické diecéze vykonával od 1. 7. 2016 do 23. 12. 2023. Od tohoto data byl jmenován delegátem ad omnia.

Hovoří anglicky, italsky, německy a rusky.