Diecézní charita Litoměřice vstoupila do adventního období

Dominik Faustus 5.prosince 2023

V pondělí 4. prosince 2023 v 9 hodin požehnal v charitní domově na Dómském pahorku generální vikář Mons. Martin Davídek adventní věnce určené pro Diecézní charitu Litoměřice a Charitu Litoměřice s úmyslem, aby požehnání zahrnovalo zároveň všechny adventní věnce Charit v litoměřické diecézi, včetně domovů, kam v diecézním prostoru vstupují terénní charitní pracovníci a pracovnice, a také aby požehnání bylo i pro adventní věnce v rodinách všech těchto o druhé pečujících osob. V 10 hodin se pak v charitním Domově na Dómském pahorku konalo setkání vedoucích středisek Diecézní charity Litoměřice. Na začátku setkání pronesl duchovní slovo prezident Diecézní charity Litoměřice P. Leo Gallas O.Cr., který popřál dobré prožití adventní doby a předal slovo ředitelce Diecézní charity Mgr. Karolíně Wankovské, aby s vedoucími dále probrala důležité otázky a úkoly, které před nimi v následujícím období stojí. Přejeme, aby pracovníci Charity přinášeli všude tam, kde se dostanou, pokoj a lásku, kterou jim do jejich služby dává ten, na jehož příchod čekáme.

Pondělí 4. prosince 2023, Domov seniorů Na Dómském pahorku, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus