Diecézní setkání farních koordinátorů synodálního procesu v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 22.ledna 2022

V sobotu 22. ledna 2022 se od 10 hodin konalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích diecézní setkání farních koordinátorů synodálního procesu v litoměřické diecézi. Na setkání přijely přes tři desítky farních koordinátorů ze všech částí litoměřické diecéze i přes současné obtíže, které způsobuje covidová varianta „omikron“. Setkání bylo zahájeno mší svatou, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebranty byli generální vikář Mons. Martin Davídek, R.D. Radek Vašinek, R.D. Josef Jaroš a P. Ladislav Nádvorník SDB. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Michael Koudelka. Na začátku mše se přítomní koordinátoři spolu s biskupem a kněžími pomodlili modlitbu za Synodu. Biskup Jan při mši svaté pronesl homilii, v níž se zaměřil na některé místní aspekty synodálního procesu.
Celé znění promluvy: https://www.dltm.cz/promluva-litomerickeho-biskupa-na-setkani-farnich-koordinatoru-diecezniho-synodalniho-procesu-v-sobotu-22-ledna-2022-v-litomericich

Po mši svaté a krátké přestávce se účastníci setkání sešli v učebně, kde nejprve Mons. Davídek v krátkém proslovu zrekapituloval, co se již v na diecézní úrovni v synodálním procesu v litoměřické diecézi odehrálo, a také jaké úkoly nyní před farními koordinátory stojí. Uzavírá se totiž první fáze diecézního synodálního procesu a diecézi čeká v následujícím období diecézní syntéza. K ní bude třeba metodika zpracování podnětů z jednotlivých synodálních skupinek. Sama diecézní syntéza se musí vejít maximálně do deseti stran textu za diecézi. Připomněl také, že nejde jen o zprávu pro vatikánské synodální ústředí, ale že se mnoho věcí může dít na rovině diecéze nebo farnosti, což je jeden z cílů synody. Že se tedy biskup domluví se svými diecézány, že budou interně pokračovat v synodálním procesu, což povede k různým místním změnám. Uvedl mj., že toto setkání umožňuje hledat další společné kroky pro závěrečnou diecézní syntézu. Po tomto příspěvku vystoupil R.D. Vašinek, jehož úlohou bude zpracovat zaslané příspěvky, aby přítomným upřesnil, že farní koordinátoři sice obdrží formulář k synodě, avšak mohou také zaslat zprávu ze své skupinky, která by však neměla překročit dvě stránky textu, aby ji mohl zpracovat do výsledného diecézního dokumentu.

Po této části vystoupili farní koordinátoři se svými svědectvími o tom, co zažili během setkání synodálních skupinek ve svých farnostech a také co jim dal Duch svatý poznat. Přítomný biskup Jan měl tak možnost vyslechnout mnoho zajímavých podnětů z terénu diecéze a koordinátoři se nebáli ani zmínit některé obtížné věci, které prožívají ve svých společenstvích. V závěru opravdu radostného prožívání tohoto setkání bylo stanoveno zakončení diecézního synodálního procesu, které se bude konat v sobotu 21. května 2022 od 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích pod vedením diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta, kam jsou zváni všichni účastníci synodálních skupin, aby při liturgickém zakončení poděkovali Bohu za místní synodální proces a také mohli dále pokračovat v synodalitě, která tímto liturgickým závěrem nekončí, ale jako trvalý stav bude pokračovat. Po závěrečné modlitbě byli účastníci setkání pozváni na oběd do Biskupského pivovaru. Synodální atmosféra uchvátila přítomné natolik, že se jim ani nechtělo pospíchat po obědě domů a mnozí spolu s biskupem Janem setrvali až téměř do čtvrté hodiny odpolední. Kéž se diecézní syntéza vydaří a synodální proces vydá hojné duchovní plody.


Sobota 22. ledna 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus