Diecézní soud zahájil nový soudní rok

Jana Michálková 9.září 2015

Diecézní soud zahájil nový soudní rokČlenové Diecézního soudu litoměřické diecéze se ve středu 9. září 2015 setkali s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, aby při mši svaté v katedrále sv. Štěpána duchovně zahájili nový soudní rok.

 

„Scházíme se, abychom si uvědomili, že máme být zase další rok služebníky Boží spravedlnosti. Rád bych, abychom na sebe v této posvátné chvíli mše svaté svolali Boží přítomnost a abychom si v této chvíli ticha, při setkání s Kristem uvědomili, že naším úkolem je především služba, poukázal v úvodu bohoslužby soudní vikář PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

Mons. Baxant řekl, že být služebníkem Kristovým znamená sloužit Pánu Bohu a lidem vždycky a za všech okolností. V homilii navázal na text, který zazněl v prvním čtení - zamýšlel se nad úryvkem z listu sv. apoštola Pavla Kolosanům, v němž se hovoří o vzkříšení, o zmrtvýchvstání, a poukázal na důležitost uplatňovat tuto skutečnost v praxi. Řekl, že nám sv. Pavel také ukazuje určitý morální profil, kterého se máme přidržovat a ke kterému se máme vracet: zbavit se našich lidských zlozvyků, nedostatků a chyb, abychom se stali disponovanějšími pro to být užitečnějšími, účinnějšími služebníky Církve. „Soudce uplatňující svou kompetenci může člověku mrtvému svými nejistotami, těžkou životní situací, beznadějemi dát nový život, novou šanci, naplnit ho nadějí, která je ryzím znakem křesťanství, připomněl biskup. „Když Michal (soudní vikář R.D. Michal Podzimek - pozn.) velmi správně a velmi výstižně označil sebe sama i vás za služebníky a řekl, že vaše činnost je vlastně služba druhým ve jménu Krista a ve jménu Církve, pak to jenom podtrhuji. Kéž by se vám v novém soudním roce dařilo pokud možno co nejvíce těch mrtvých, neživých vzkřísit, oživit, dát jim novou životní perspektivu, dodal.

 

Diecézní soud litoměřické diecéze zřídil na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ke dni 1. ledna 2015.

Kancelář soudu byla otevřena v Liberci, v budově arciděkanství.

 

2015-09-09

Členové Diecézního soudu litoměřické diecéze s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem při mši svaté v katedrále sv. Štěpána. Foto: Jana Michálková