Dopis kněžím a jáhnům v době pokračujícího nouzového stavu

Milena Davídková 7.ledna 2021

124236Litoměřice, 7. ledna 2021 

DOPIS kněžím a jáhnům v době pokračujícího nouzového stavu

Drazí bratři a otcové,

v prvním týdnu nového roku 2021 Vás, nejbližší a nejdůležitější spolupracovníky v šíření Kristova evangelia, zdravím pozdravením pokoje a naděje v Boží řízení, a Vaším prostřednictvím zdravím i Vaše farníky, všechny Vám od Pána svěřené, ale i ostatní, kterým vydáváte o Bohu svědectví. Velmi mně záleží na tom, aby naši diecézáni věděli, že na ně i na Vás myslím, a stále přemýšlím o tom, jak Vám i jim pomoci v době tak zvláštní a podivné, kdy se téměř zastavil život nejen ve společnosti, ve které jsme jako křesťané její nepominutelnou součástí, ale i s vědomím ochromení náboženské každodenní praxe. Nelze se setkávat tak, jako tomu bylo před vypuknutím pandemie. Lidská společenství, a stejně tak i společenství křesťanská v naší diecézi, avšak vlastně už i v celém světě, se nyní nemohou projevovat „společensky“, tzn. nám, lidským bytostem, nadaným bohatstvím vzájemných vztahů, je znemožněno, nedovoleno, značně omezeno se obvyklým způsobem setkávat. Pravidelná a častá setkávání lidí ve školách, v zaměstnáních, při nákupech v obchodech, při návštěvách nemocných a seniorů v nemocnicích a charitních či sociálních domovech, při účastech na kulturních a lidskou duši zušlechťujících akcích, v kostelích při bohoslužbách apod. jsou přece základním předpokladem pro to, abychom jako lidé lidsky žili. Zdálo by se, že neustávající pandemie vítězí nad lidstvem jako takovým. Toto sice můžeme konstatovat, ale, prosím, nepřijímejme toto konstatování jako pravdu, trvale a beznadějně platnou. Ano, likvidace možností se setkávat s sebou nese ohrožení upadnutí do samoty, resp. opuštěnosti. Vyzývám Vás, milí bratři kněží a jáhnové, nepodlehněme pandemii duchovní, totiž beznaději, pocitu bezvýchodnosti, programu nicnedělání, ale i mnohem nebezpečnějšímu stavu pastorační pohodlnosti a sterility, nám nedůstojnému alibizmu s poznámkou, že se přece „nedá nic dělat“. Dovolím si Vás, drazí bratři a otcové, varovat před tímto tragickým vyústěním našich úvah a činností.

Pokusím se Vám nastínit, jaké možnosti v této neutěšené době stále ještě máme. Doporučuji každému z Vás si pro každý den stanovit „krizový režim“. Měl by obsahovat to, co jistě konáte běžně, ale nyní i s časovým plánem pro dobu modlitby breviáře, sv. Růžence, osobní meditace. Připojil bych adoraci Ssma v kostele (půlhodinovou, event. hodinovou) v takovém čase, o němž by lidé věděli, že jste tam i pro ně, když se ke Kristu modlíte za ně. Pokud budou lidé vědět, že Vás v kostele najdou v určitém čase, disponované pro rozhovor s Kristem i s nimi, poskytnete jim příležitost k osobnímu rozhovoru. Lidé po něm touží. Jsou znejistěni, žijí v obavách, potýkají se s materiálním nedostatkem, nevědí si rady při pomyšlení na budoucnost apod. Buďte, podle svých možností a schopností dobrých pastýřů, připraveni je povzbudit a duchovně posílit, a to i přes telefon, nebo prostřednictvím e-mailů. Na bohoslužby, díky Bohu, že se ještě mohou konat, se dostane jen několik Vašich věrných. Věnujte se jim, prosím, s mimořádnou pozorností.

Využívám této příležitosti i k tomu, abych Vám předal odpověď na otázku médií stran vakcinace. Žádali mě, abych se vyjádřil:
„Jak jsem se mohl dozvědět z veřejně dostupných zpráv v médiích, vakcína nebude k dispozici hned pro každého. Bude to trvat několik měsíců než se na každého, kdo o to bude stát, dostane. Pokud se dostane i na mne, pak ji přijmu a očkovat se nechám. Jsem tak rozhodnut. Každoročně se nechávám očkovat proti chřipce. Pro mne jako křesťana a katolíka je důležité vatikánské sdělení, týkající se vakcín proti současnému koronaviru, které upozorňuje na dvě věci. Ty budu plně respektovat. Předně, některé vakcíny jsou vyvinuty ne zcela morálně čistou metodou, přesto Vatikán je toho názoru, že je morálně přípustné vakcínu přijmout zvláště tehdy, když není poskytnuta jiná varianta a epidemie se nebezpečně šíří. Za druhé je zásadní věcí to, že nikdo k očkování nesmí být donucen. Vakcínu má každý přijmout jen na základě svého dobrovolného souhlasu. Pokud odmítne, má na to právo, ale má se postarat o to, aby nebyl příčinou nákazy pro druhé lidi, což nebude, upřímně řečeno, snadné dodržet. Přeji všem ZDRAVÝ a požehnaný nový rok 2021.“

Denně jsem s Vámi v modlitbě intenzivně spojen, a na přímluvu Matky Panny Marie Vám žehnám. Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Dopis kněžím a jáhnům v době pokračujícího nouzového stavu ke stažení