Dopis kněžím a jáhnům v době před Hromnicemi 2021 L.P.

Milena Davídková 30.ledna 2021

124236Litoměřice, 30. ledna 2021 

DOPIS kněžím a jáhnům v době před Hromnicemi 2021 L.P.


Drazí bratři a otcové,

někteří z Vás jste mě upozornili, že moje dopisy, které Vám posílám, jsou psány příliš malým, těžko luštitelným písmem. Velikost písma tedy zvětšuji, ale s předpokladem a přesvědčením, že jinak vidíte dobře. Prostě: „Ut videam“ je má vlastní prosba ke Kristu, avšak ve Vaší službě je to oprávněná prosba ke mně.

Svátek Hromnic, dříve nazývaný „Očišťování Panny Marie“, nebo „Obětování Páně“, dnes s titulem „Uvedení Páně do chrámu“, je přede dveřmi. Všechna pojmenování tohoto svátku mají svá opodstatnění. Dovolte mi, abych připojil i poznámku, že mají svá opodstatnění právě v současné době pokračující pandemie. Tento prazvláštní čas, stále naléhavěji provázený vážnou prosbou: „Dobrý Bože, zachraň nás, naše schopnosti a možnosti se vyčerpávají!“, nám poskytuje příležitost k promyšlení si těch základních skutečností, spjatých s naší pastorační službou a duchovním životem Bohu zasvěcených služebníků. „Očišťování“ sama Panna Maria podstoupila, aby bylo učiněno zadost zákonu, ale upřímně řečeno, je nepotřebovala. My je potřebujeme, a to tehdy, když naše srdce krvácí nemožností či nedostatkem osobních kontaktů s našimi farníky, přáteli a známými. V těchto dnech nastupuje i omezení, zasahující setkávání členů rodin v širším společenství. Bratři a otcové, otevírejme svá srdce Pánu, aby bolesti a krvácející rány očistil a nás posílil. „Obětování“ nebyl jen jediný, navenek projevený úkon rodičů Božího Syna. Kristus sebe obětoval, stal se obětí i obětníkem. Karanténní omezování mší svatých – obětí nejsvětějších – pro nás nesmí znamenat vyloučení oběti z našeho vlastního života. Obětí, sebeobětováním (tichým, nepublikovaným) naše kněžská duše sílí a zraje duchovní vyspělostí. „Uvedení do chrámu“ je víc než jen liturgické procesí, oprávněně konané např. při přenášení Ssma do Getsemanské zahrady na Zelený čtvrtek po večerní mši sv., sloužené na památku Poslední večeře Páně. Ani nemusíme hned myslet na eucharistické průvody o Božím Těle. Ježíš byl při uvedení v chrámě obětován a současně představen. Ač ještě věkem nedospělý, přece v mnohém nás oslovující. I my nejsme zcela dospělými a zralými nástroji v Boží ruce jako Jeho služebníci, ale chceme v této době, znatelně omezující naši pastorační činnost, vyznat svou ochotu k oběti za druhé lidi, nemocné, umírající, i za ty, kteří dosud stále ještě statečně odolávají únavě ve službě záchrany všech postižených nebezpečným virem, ale i trpící hmotnými důsledky pro důstojné zabezpečení svých blízkých, své rodiny. Prosím, drazí bratři a otcové, kvůli nim denně, opakovaně obnovujme svůj prvotní a nyní tak aktuální postoj „představení se Pánu“ s jasným a odhodlaným: „Adsum“, „Fiat“, „mne pošli“.

Denně na Vás myslím, žehnám Vám a s nadějí v Boha vyhlížím den, kdy se opět uvidíme. Bůh Vám a všem Vašim drahým žehnej a Panna Maria chraň ode všeho zlého! V Kristu Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Dopis kněžím a jáhnům v době před Hromnicemi 2021 L.P. ke stažení