Dopis litoměřického biskupa všem mladým lidem

Milena Davídková 11.října 2020

123247Litoměřice, 11. 10. 2020

Všem mladým lidem,
zvl. mladým křesťankám a křesťanům v Litoměřické diecézi

Drazí moji a naši mladí přátelé, žákyně a žáci, studentky a studenti,

v sobotu 10. října 2020 proběhla v Assisi beatifikace italského mládence, který byl znám svým vřelým vztahem k Eucharistii a oddaností Panně Marii. Blahoslavený Carlo Acutis zemřel ve svých 15 letech na leukémii v roce 2006, tedy před 14 lety. Seznámil jsem se alespoň částečně s jeho životopisem a promluvou, kterou měl kardinál Vallini při beatifikační mši svaté, a jsem tím tak potěšen, že jsem se rozhodl Vám napsat a předat Vám to, co mě zaujalo. Činím to ve dnech, kdy se opět ocitáte mimo školu bez svých vyučujících učitelek a učitelů, bez osobních kontaktů se svými spolužačkami a spolužáky, a Vaše současné vyučování a studium a celkový denní režim Vás tím více poutá k Vašim PC, do elektronického světa. Myslím na Vás na všechny a uvědomuji si, že i přes zpřísňování vládních opatření, která svědomitě všichni dodržujme, jste ochuzeni o bezprostřední kontakty se svými kamarádkami a kamarády, stejně tak i s těmi, kterým jde o Vaše vzdělávání a přípravu na život. Vaše PC se nyní mohou stát, jistě jen na čas, jediným nástrojem k získávání nových znalostí a prověřování toho, co jste se už naučili. Doufejme, že se co nejdříve, jak jen to bude možné, vrátíte do svých škol a třídních společenství. Prosím Vás však i o to, abyste pamatovali na širší uplatnění práce s internetem. Blah. Carlo Acutis, jak kardinál v homilii připomněl, „chápal, že internet není jenom prostředek zábavy, nýbrž i prostor k dialogu, poznání, sdílení, vzájemné úcty a odpovědnosti, aniž by bylo třeba mu otročit. Věděl, že v bezbřehém virtuálním světě je třeba umět rozlišovat dobro od zla. V této pozitivní perspektivě vybízel k používání moderních komunikačních prostředků při šíření evangelia a k oslovení co největšího počtu lidí, aby mohli zakusit krásu přátelství s Pánem. Vytvořil s tímto úmyslem např. webovou stránku, na níž posbíral známé eucharistické zázraky z celého světa, a kterou používal také v katechezích pro děti.“ Velmi bych si totiž přál, abyste v nynější době svého malého osobního internetového světa, nezůstávali zaměřeni jen na sebe, jen na získávání vědomostí pro sebe, na vlastní zábavu. Velmi bych Vám přál, abyste neztratili vědomí sounáležitosti s ostatními, kteří jsou na tom stejně či podobně jako Vy, a abyste pamatovali i na povzbuzování druhých, snad méně vědomostně zdatných, nebo materiálně méně zabezpečených, nebo na ty věkem mladší, a byli jim všem spolehlivými přáteli. Blah. Carlo věděl, že jako mladý křesťan může v mnohém druhým mladým lidem prospět a pomoci k poznání Ježíše Krista a jeho Matky Marie. Dovolím si ještě připojit několik slov, která při beatifikaci pronesl kardinál Vallini: „»Eucharistie je mojí autostrádou do nebe,« blah. Carlo říkával prý často. Účastnil se denně mše a dlouho prodléval při adoraci Nejsvětější svátosti. »Do Ráje se jde přímo, přistupuje-li se denně k eucharistii!« – o tom byl přesvědčen nový blahoslavený, který mocně vnímal povolání pomáhat druhým objevovat blízkost Boha a krásu přebývání s Ním.“ V současné době probíhající pandemie, kdy zvl. starší naši bratři a sestry, nemocní mladí i staří lidé, ohroženi nejistotami z neznámých chorob, izolováni od ostatních, a navíc mnozí další naši bližní, postiženi ekonomickými dopady omezujících opatření, člověk přímo touží po jakémsi pohlazení blízkou milující bytostí. Vy, mladí přátelé, mi jistě dobře rozumíte. Aktuálně, ve smyslu onoho „pohlazení“, Vám ještě připojuji několik „drobností“ ze života dnes již blah. Carla Acutise: „Velmi ctil Matku Boží, denně se modlil růženec a zasvětil se P. Marii. Modlitba a misionářský zápal byly charakteristickými body jeho hrdinské víry. Nový blahoslavený se ve svém krátkém životě dokázal svěřit Pánu za všech okolností, zejména v těch nejtěžších, v závěru své pozemské pouti, postižen rakovinou.“

Blahoslavený Carlo Acutis, mladý internetový nadšenec a opravdový křesťan, kéž Vás, drazí mladí přátelé, osloví tak, jak oslovil mne, věkem už dávno ne mladého. Pokud byste zjistili, že pro někoho z Vaší třídy je PC těžko dostupný především v této době online výuky, dejte mi, prosím, vědět. Hledali bychom možnosti, jak pomoci. Bůh Vám žehnej! 

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický


Příloha: Dopis ke stažení

Foto: Vatican News