Dopis všem kněžím a jáhnům v čase blízkého zpřístupnění bohoslužeb

Milena Davídková 18.dubna 2020

101159

Litoměřice, 18. dubna 2020

DOPIS všem kněžím a jáhnům
v čase blízkého zpřístupnění bohoslužeb


Drazí bratři, milí otcové, kněží a jáhnové,

především bych Vám všem rád poděkoval za pohotové uspořádání pastoračního programu ve svých farnostech, včetně velikonočních bohoslužeb, v době platnosti nouzového stavu. Vládou ČR vyhlášená opatření pro karanténní čas nás poznamenala všechny. Zvláště připomínám naše nemocné, za které se jistě všichni stále modlíme, za jejich ošetřovatele a všechny, kteří zabezpečují každodenní provoz v naší zemi, ale pamatujme i na ty, kterým ona omezení přinášejí neblahé důsledky pro jejich platový výdělek a potažmo pro obživu jejich rodin. Děkuji Vám, milí bratři, i proto, že jste respektovali život ve stejné kázni jako ostatní obyvatelé našeho státu, a že i tím jste vůči nim projevili a projevujete solidaritu. Nejsem zastáncem toho, abychom my, křesťané a katolíci, měli privilegia, která by stejně byla a vždycky jsou na úkor jiných lidí. Mariánský měsíc květen, do něhož již brzy vstoupíme, nám dává naději na lepší časy, resp. povzbuzení, že tak, jako Panna Maria, jejíž duší pronikl meč, i my všichni, díky rozmanitým bolestným zkouškám, kterými společně procházíme, z nich vyjdeme posíleni. Díky Bohu, omezení v konání veřejných bohoslužeb se pomalu rozvolňuje, ale již na začátku tohoto roku avizovaný Kněžský den 19.05.t.r. a Formační den 16.06.t.r. nebudeme moci ještě uskutečnit. Doufejme, že podzimní termíny už nebudou ohroženy. Co se týče svatých olejů pro Vaše farnosti, sděluji Vám, že jsou posvěceny a k distribuci připraveny v katedrále. Po ukončení nouzového stavu se naskýtá příležitost k tomu, aby se svaté oleje do Vašich farností konečně dostaly. Prosím proto spolubratry pány vikáře nebo jejich zástupce, aby si pro celý vikariát svaté oleje ve vikariátních nádobách, po předběžné domluvě se sakristánem katedrály Antonínem, vyzvedli.

V naší diecézi máme, oproti diecézím jiným, jeden důvod k optimizmu navíc. Naší hlavní diecézní patronkou je sv. Zdislava. Letos si připomínáme její významné výročí: 800 let od narození. Přibližme se k jejímu hrobu alespoň virtuálně (poutní slavnost v Jablonném v Podještědí v sobotu 30. května t.r. není jistá v tom rozsahu, jak byla plánována), a poprosme ji, aby jako věrná manželka, starostlivá matka, ochránkyně domácího krbu, ale i jako léčitelka byla nám u Boha přímluvkyní. Přiznejme si všichni, že strádáme, sužují nás starosti o tolik našich bližních chorých, křehkých, ohrožených a ve službě druhým statečně nasazených. Sv. Zdislava, jak víme, léčila laskavostí svého křesťanského srdce a přidávala k tomu i bylinky z Boží lékárny přírody. Kéž nám právě ona pomůže najít zdravotní ordinaci i lékárnu toho Lékaře, který nejen léčí, ale i uzdravuje a dává naději: Krista, dobrého Pastýře a Spasitele člověka.

Bůh Vám všem žehnej, Panna Maria chraň a sv. Zdislava pomáhej! 

Váš  

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřickýPříloha ke stažení:
  DOPIS všem kněžím a jáhnům v čase blízkého zpřístupnění bohoslužeb