Generální vikář požehná zrekonstruovanou kapli v Keblicích

Jana Michálková 26.září 2013

Generální vikář požehná zrekonstruovanou kapli v KeblicíchGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl požehná v pátek 26. září 2013 při mši svaté od 18 hodin opravenou kapli sv. Václava v Keblicích.

 

Kaple sv. Václava v Keblicích je v majetku obce, v nedávné době prošla celkovou rekonstrukcí. Oprava kaple probíhala v letech 2012-2013. V první fázi byla opravena střecha, ve druhé pak zbytek budovy.  Náklady na opravy obec financovala z vlastního rozpočtu a za pomoci získaných dotací.

Z původního mobiliáře kaple se dochoval rokokový oltář s obrazem sv. Václava a lavice. Do zrekonstruovaných prostor budou ale nyní navráceny jen lavice. Oltářní architektura je totiž v havarijním stavu, některé její části byly v minulých letech dokonce odcizeny. „Kromě nepůvodního povrchového nátěru v modré barvě, který degraduje rokokovou řezbu, je napadena dřevokazným hmyzem tak, že dochází k odpadávání jednotlivých řezeb, uvedla diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického Mgr. Lada Hlaváčková. „Obraz sv. Václava je signovaný a datovaný rokem 1755. Jedná se jedno z mála dochovaných děl litoměřického malíře G. M. Waltera. Bohužel obraz byl v minulosti dvakrát výrazně přemalován, jeho kvalitu bude možné posoudit až po sejmutí přemaleb, dodala.

Vnitřní vybavení kaple je majetkem Římskokatolické farnosti Čížkovice. „Římskokatolická farnost Čížkovice ve spolupráci s Diecézním konzervátorským centrem Biskupství litoměřického požádala o dotaci Ministerstvo kultury ČR - na oltářní architekturu činí rozpočet 200 000 Kč, na obraz 40 000 Kč, sdělila Mgr. Hlaváčková. V případě, že se nepodaří získat finanční prostředky na jejich zrestaurování, zůstane oltář chátrat, a kaple tak bude ochuzena o nejhodnotnější část svého vybavení.

 

Při záchraně uměleckých památek jsou farnosti závislé na dotacích a darech, protože náklady, které musejí být na jejich opravy vynaloženy, se často pohybují ve statisících i milionech korun, což jsou částky nad finanční možnosti farností. Při žádosti o dotaci musí mít farnost k dispozici finanční prostředky na spoluúčast, tj. peníze, které v podstatě shromažďuje nejčastěji prostřednictvím darů a omezených vlastních prostředků.

Pomoci by tak mohla i veřejnost - dobrovolní dárci, firmy či jednotlivci, kterým není osud památek lhostejný. Zájemci mohou opravu památek v litoměřické diecézi podpořit poskytnutím účelového daru - 1/ převodem nebo složenkou na bankovní účet číslo: 1002148329/0800, adresa: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice (v případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také účel platby, svoje jméno a adresu, popř. název organizace a IČO), 2/ prostřednictvím platebních karet na http://platby.dltm.cz/ (zvolit účel daru: „Na konkrétní projekt a vyplnit zprávu pro příjemce „např. oltář Keblice), 3/ darovací smlouvou. Více informací naleznete na http://dltm.cz/darcovstvi.

Za každou pomoc děkujeme!