Konkurs na ředitele Mateřské školy v Litoměřicích a ředitele Základní školy v Jablonci n. N.

Milena Davídková 10.září 2023

Biskupství litoměřické, se sídlem Dómské nám 1/1, 412 01 Litoměřice, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Mateřská škola svaté Zdislavy Litoměřice

se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace – školské právnické osoby zřizované církví, znalost řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
 • respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská školy svaté Zdislavy Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; případně vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců). 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 10. října 2023 do 12 hodin na adresu:

Mons. Martin Davídek,
generální vikář Litoměřické diecéze
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 01 Litoměřice

Přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do konkurzního řízení!

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Průběh výběrového řízení:

1. kolo (16.10.2023)
Kontrola správnosti a posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou písemně pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo (do 31.10.2023)
Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz církevní školy, znalost školské legislativy související s výchovně – vzdělávacím posláním školy.

Platové podmínky:
Řídí se zákoníkem práce v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.1.2024.

Litoměřice dne 10.9.2023 

Dokument ke staženíBiskupství litoměřické, se sídlem Dómské nám 1/1, 412 01 Litoměřice, vyhlašuje ve smyslu 
ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Základní škola Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou

se sídlem Saskova 2080/34, 466 01 Jablonec nad Nisou

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace – školské právnické osoby zřizované církví, znalost řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
 • respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou, se sídlem Saskova 2080/34, 466 01 Jablonec nad Nisou
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu;
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců). 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 10. října 2023 do 12 hodin na adresu:

Mons. Martin Davídek,
generální vikář Litoměřické diecéze
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 01 Litoměřice

Přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do konkurzního řízení!

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Průběh výběrového řízení:

1. kolo (16.10.2023)
Kontrola správnosti a posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou písemně pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo (do 31.10.2023)
Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz církevní školy, znalost školské legislativy související s výchovně – vzdělávacím posláním školy.

Platové podmínky:

Řídí se zákoníkem práce v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.2.2024.

Litoměřice dne 10.9.2023

Dokument ke stažení