Květná neděle

Marie Koscelníková 18.dubna 2011

Květná neděleObřadům Květné (pašijové) neděle 17. dubna 2011 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích předsedal Mons. Jan Baxant biskup litoměřický, koncelebranty byli generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR., dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. a J. M. can. Martin Davídek.

 

Na nádvoří biskupské rezidence hlavní celebrant Mons. Jan Baxant požehnal ratolesti (větvičky vrby jívy - kočičky). Poté se průvod koncelebrantů, asistence a věřících odebral do katedrály ke slavení mše svaté. Obřad svěcení ratolestí s průvodem má připomínat triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma několik dní před umučením, kde byl vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou.

Při mši svaté byly čteny Pašije - texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista.

Květnou nedělí začíná svatý nebo také pašijový týden, který je jedním z nejvýznamnějších období křesťanského církevního roku.

 

Z homilie biskupa Jana Baxanta:
... Co řekl nakonec Jidáš? Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev.
Domnívám se, že právě toto závěrečné Jidášovo konstatování je velikou nadějí pro nás pro všechny. A zvláště pro takové situace, kdy si myslíme, že Kristova věc, Boží věc se ne a ne v tomto světě usadit a že nám to dobře nejde. Že nemáme dost pastoračních úspěchů pro to, aby se Kristovo evangelium šířilo tam, kde žijeme a kde chceme a toužíme, aby se šířilo do šířky i do hloubky, tedy do lidských srdcí. I ten, který zhřešil a zradil nevinnou krev, se vyznává. I takový člověk je schopen vyznání. Co to je vyznání? Vyslovit o sobě pravdu, vím, že pak má následovat další krok, lítost a Boží odpuštění. Ten další krok lítosti už je v případě Jidášově propojen s velikou otázkou. Ale začátek, schopnost vyznat se, schopnost přiznat svou vinu, oznámit sám před sebou, že jsem hříšný, a že svými hříchy zrazuji nevinnou krev, toho je Jidáš schopen, toho určitě je schopen každý člověk. Kéž bychom vždycky byli přesně tohoto schopni, ale kéž bychom také učinili ty další kroky, obrácení a radost z Božího milosrdenství a odpuštění...