Květná neděle a Svatý týden v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 26.března 2010

Květná neděle a Svatý týden v katedrále sv. Štěpána v LitoměřicíchObřady Květné neděle začínají v 10.00 hodin žehnáním ratolestí na nádvoří biskupské rezidence. Odtud půjde průvod do katedrály, kde bude biskup Mons. Jan Baxant celebrovat pontifikální mši svatou.

Průvodem s ratolestmi nevzpomínáme jen na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především tím vyznáváme, že Kristus, který se na tuto cestu vydává je náš Vykupitel a Pán.
Týden od Květné neděle do neděle velikonoční je Velkým nebo také Svatým týdnem.

Ve středu 31.března bude od 17.00 hodin Missa Christmatis. Biskup litoměřický ji bude celebrovat spolu s kněžími své diecéze jako projev vzájemné jednoty. Při mši svaté se světí oleje (olej křtěnců, olej nemocných a křižmo). Přítomní kněží obnoví své kněžské závazky.

Na Zelený čtvrtek bude pontifikální mše svatá na památku Poslední večeře Páně s obřadem mytí nohou od 18.00 hodin v katedrále sv.Štěpána.

V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné lásky bez ohraničení.

Obřady Velkého pátku na památku umučení Páně budou v litoměřické katedrále od 18.00 hodin.

Těžko lze lidskými slovy vyjádřit  otřesnost tohoto dne: Smrt Božího Syna, způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost: naše vykoupení.
Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení bude náš dnešní půst.
Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže a tak Ježíše následovat.

Velikonoční vigilie bude v sobotu od 21.00 hodin. Na nádvoří biskupské rezidence bude svěcení ohně a velikonoční svíce paškálu. Ta bude pak průvodem nesena do katedrály.

Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista - světla, se ovšem stává také celou svou bytostí pramenem světla pro ostatní.
Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu.
Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne.
Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a krev velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám našeho Domova.

V neděli bude Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční v katedrále sv. Štěpána od 10.00 hodin.

Velikonoční neděle je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.