Květná (pašijová) neděle 5. dubna 2020

Milena Davídková 5.dubna 2020

99337

V neděli 5. dubna 2020 slaví církev Květnou (pašijovou) neděli, kdy si připomíná slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a při bohoslužbách se čte zpráva o umučení Ježíše Krista zvaná pašije, slovo pocházející z latinského passio – trpět. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely obvykle vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, kterými lid vítal Ježíše. V našich krajích se k tomuto účelu z důvodu malého počtu palmových stromů užívá tzv. kočiček – vrbových ratolestí s částečně rozvitými pupeny.
V letošním roce z důvodu pandemie koronaviru se slaví Květná neděle liturgicky podle Vademeca pro kněze – Velikonoce 2020 bez účasti lidu. Při této bohoslužbě bez účasti lidu může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to bude možné, odnést domů.

Liturgické texty pro neděli 5. dubna 2020 jsou uveřejněny na webu: Liturgie.cz

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant připravil pro tuto neděli následující homilii:

Bratři a sestry,

letošní svatopostní doba a navazující velikonoční svátky, včetně Svatého týdne s Květnou nedělí na jeho počátku, to všechno je nyní tak jiné, zvláštní, neočekávané a přece reálné. Skutečně je tomu tak, že veškerá krása liturgie těchto nejvýznamnějších dnů celého církevního roku, nám tohoto roku bude alespoň co do naší osobní účasti odepřena z důvodů trvání nouzového karanténního stavu. Nicméně se neruší a nemění to, co je nepominutelné, totiž připomínka velikonočních událostí, sice nabírající letos jinou podobu liturgického slavení, totiž bez přítomnosti křesťanského společenství, ale smrt Kristovu a Ježíšovo zmrtvýchvstání oddálit a ukrýt nelze. S upřímnou zbožností a s pevnou vírou, navyklou na různá překvapení a komplikace, můžeme i nyní, přes veškerá omezení a bezpečnostní opatření, niterně být sjednoceni s Ježíšem při vzpomínce na jeho poslední okamžiky, kdy dokonával Otcovo dílo spásy lidstva. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že nám Kristus bude nesmírně blízký právě v těchto krizových okolnostech, ve kterých zakoušíme jistou izolaci samoty v nedostatku eucharistického pokrmu, ale i tak, že si přiblížíme bolestnou skutečnost opuštěnosti samého Ježíše i uprostřed jeho nejbližších, tedy učedníků a současníků.

Projděme si, prosím, zprávu o umučení našeho Pána Ježíše Krista, letos v podání evangelisty a apoštola svatého Matouše, a vybavme si jen několik slov jednotlivých osob, majících vlastně tu vzácnou čest být blízko Kristu v jeho posledních hodinách. Jidáš Iškariotský se velekněží ptá, kolik dostane stříbrňáků za to, když jim ho zradí. Smluvili s ním stříbrňáků 30. Mocní velekněží ohodnotili Ježíše takto, a Jidáš s tím souhlasil. Hrůzný obchod byl domluven a splněn. Zatímco Kristus každému člověku, tedy i Jidášovi, nabídl spásu zadarmo. Byl rozhodnut platit sám: svou krví. A také zaplatil. Bez obchodování.

Za několik okamžiků později, se apoštolové při Poslední večeři Ježíše dotazují, koho to má na mysli, když říká, že jeden z nich, tam přítomných, ho zradí. Ptají se na přeskáčku: „Jsem to snad já, Mistře?“ Zdá se, že ti nejbližší a, očekávali bychom, ti nejvěrnější, nemají svědomí čisté. Nemohou s jistotou tvrdit, a nemůžeme to tvrdit ani my, že bychom Krista nikdy nezradili.

A jak muselo být našemu Pánu a milovanému Mistru jeho apoštolů, když některé z nich bere s sebou do Getsemanské zahrady a velice důvěrně jim sděluje: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“? Co všechno musel Ježíš prožívat v téměř smrtelné úzkosti Getseman, a navíc, když se po chvíli k apoštolům vrací, nachází je, jak spí?

Květná neděle je v našich zeměpisných polohách vždy spjata s jarním probuzením. Všude kolem sebe, v celé Boží přírodě pociťujeme nezadržitelnou moc daru nového života. Svět v našich krajinách rozkvétá. Květná neděle, zahajující Svatý týden, je však i nedělí pašijovou. Passio neboli pašije, znamená utrpení, bolest, úzkost a opuštěnost. Evangeliem Květné neděle jsou pašije, nesmírně hutná a obsažná zpráva o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Je dobře, že ještě několik dní před Velkým pátkem, dnem, kdy si připomeneme, že Kristus byl ukřižován, si můžeme promyslet, v jistém v předstihu, všechny události, které Ježíšovu utrpení a smrti předcházely, a též, co následovalo potom.

Váš + Jan

Příloha ke stažení: Homilie litoměřického biskupa ke Květné neděli