Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19

Milena Davídková 25.října 2020

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane.
Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane.
Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane.
Vítězi nad hříchem a nad smrtí, – klaníme se Ti, Pane.
Příteli člověka, vzkříšený z mrtvých a stojící po pravici Otce, – klaníme se Ti, Pane.
Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu, – věříme v Tebe, Pane.
Nebeský Lékaři, který se skláníš k naší ubohosti, – věříme v Tebe, Pane.
Obětovaný Beránku, který se vydáváš, abys nás vykoupil ze zlého, – věříme v Tebe, Pane.
Dobrý Pastýři, jenž dáváš život za ovce stáda, které miluješ, – věříme v Tebe, Pane.
Živý Chlebe a Léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný, – věříme v Tebe, Pane.

Z moci Satana a svodů světa – vysvoboď nás, Pane.
Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez Tebe, – vysvoboď nás, Pane.
Z klamavého strachu a úzkostných obav – vysvoboď nás, Pane.
Od nevěry a rozdělení – vysvoboď nás, Pane.
Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat – vysvoboď nás, Pane.

Od každého zla, které sužuje lidstvo, – zachraň nás, Pane.
Od hladu, bídy a sobectví – zachraň nás, Pane.
Od nemocí, epidemií a strachu z bližního – zachraň nás, Pane.
Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí – zachraň nás, Pane.
Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí – zachraň nás, Pane.

Pohleď na svou Církev, která prochází pouští, – potěš nás, Pane.
Pohleď na lidstvo, vyděšené strachem a úzkostí, – potěš nás, Pane.
Pohleď na nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností, – potěš nás, Pane.
Pohleď na lékaře a zdravotníky, vyčerpané námahou, – potěš nás, Pane.
Pohleď na politiky a odpovědné osoby, nesoucí tíhu rozhodování, – potěš nás, Pane.

V hodině zkoušky a zmatku – dej nám svého Ducha, Pane.
V pokušení a naší lidské křehkosti – dej nám svého Ducha, Pane.
V zápase se zlem a hříchem – dej nám svého Ducha, Pane.
Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti – dej nám svého Ducha, Pane.
V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve Tvém přátelství – dej nám svého Ducha, Pane.

Když nás tíží hřích, – otevři nás naději, Pane.
Když hněv uzavírá naše srdce, – otevři nás naději, Pane.
Když nás navštěvuje bolest, – otevři nás naději, Pane.
Když nás skličuje nezájem, – otevři nás naději, Pane.
Až na nás bude doléhat smrt, – otevři nás naději, Pane.


Litanie zazněly ve Vatikánu při mimořádné pobožnosti v době pandemie Covid-19 v pátek 27. 3. 2020