Litoměřice navštívil německý biskup Konrad Zdarsa

Jana Michálková 2.listopadu 2012

Litoměřice navštívil německý biskup Konrad Zdarsa Litoměřice navštívili ve dnech 1. a 2. listopadu 2012 augsburský biskup Mons. Konrad Zdarsa a prelát Dr. Bertram Meier, kanovník katedrální kapituly v Augsburgu (Německo). Ve čtvrtek 1. listopadu se oba zúčastnili poutní slavnosti v děkanském kostele Všech svatých, aby zde společně s věřícími slavili křesťanský svátek Slavnost Všech svatých.

 

V úvodu slavnosti přivítal všechny přítomné děkan Józef Szeliga. Ten mimo jiné připomněl následky ničivého hurikánu Sandy ve Spojených státech amerických a vyzval přítomné k modlitbě za jeho oběti.

Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebranty - kromě obou hostů z Německa - generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, děkan městské farnosti U Všech svatých J. M. can. Józef Szeliga, probošt litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., kanovníci kapituly a kněží lovosické a třebenické farnosti. Liturgii v kostele doprovodil chrámový sbor pod vedením Jiřího Hälbiga, na varhany hrál Jaroslav Pulda.

Mons. Jan Baxant v homilii mimo jiné řekl, že důvod, proč vzpomínáme na svaté, je ten, že žili pro Boha a pro dobro lidí. „Žít pro Pána Boha znamená věřit Pánu Bohu. Když pro něj člověk žije a víru prohlubuje, poznává stále víc a víc, že není šťastnější řešení, než se Pánu Bohu oddat ve věrnosti a opravdovosti, řekl biskup. „Hluboce věřit Pánu Bohu, žít z víry, znamená tedy i obnovovat, posilovat vztahy mezi lidmi, vztahy k sobě navzájem.

V této souvislosti krátce zmínil i nedávná jednání v Římě, biskupskou synodu, jíž se coby delegát České biskupské konference účastnil. Zdůraznil, že nová evangelizace pro předávání křesťanské víry není ani nový program, ani nové evangelium, ale metoda. „Pokud to ve vztahu k Bohu a lidem myslíme opravdově, musíme postupovat podle určité kázně, disciplíny. Nová evangelizace je metoda a styl. Styl života, dobroty srdce, bratrství, přátelství.

„Během diskusí se objevila otázka, jak my, křesťané, můžeme o sobě říct to, že předáváme nebo chceme předávat křesťanskou víru, když jejím dárcem je jenom jediný sám Pán Bůh. Odpověď na ni je ano, křesťanskou víru dává jako veliký dar Pán Bůh, my se ale můžeme na tomto obdarování účastnit způsobem mimořádným. I my můžeme říci: udělali jsme něco pro to, že druhý člověk víru přijal, že v Pána Boha uvěřil a podle víry začal žít. Je to pozvání a velká a radostná odpovědnost, vybídl biskup. „Předat může jen ten, kdo něco dostal. A tak jako druzí myslí na nás, i my máme myslet na druhé a být za ně odpovědni. Všichni svatí toto dělali, když ještě žili mezi námi, a dělají to doposud, uzavřel.

V závěru poutní slavnosti biskup poukázal na přátelské vztahy mezi oběma diecézemi a poděkoval za pomoc, kterou augsburské biskupství na území litoměřické diecéze již mnohokrát poskytlo.

Mons. Konrad Zdarsa poděkoval za srdečné přijetí, přátelství a pohostinnost. „Média se mě ptají, co se mi tu nejvíce líbilo. Je to obrovské množství vnějších symbolů, které nám dávají naději. Myslím si, že všechny tyto vnější symboly jsou znamením pro novou obnovu, pro nový začátek, pro znovuobnovení. Mám radost, když tu mezi námi vidím maminky s dětmi, rodiny. Jsem přesvědčen, že i ty děti, které se ve školách příliš nedozvědí o vztahu k Bohu a o náboženství, budou prostřednictvím těchto vnějších symbolů přivedeny k lásce k Bohu, ke křesťanství, k naší víře a lásce k lidem, řekl.

„Mše svatá o Slavnosti Všech svatých v kostele zasvěceném všem svatým, pouť, poutní slavnost, být při této pouti - uvědomil jsem si tu rovnováhu tím putováním, že jsme naplněni nadějí. Toto putování je srovnatelné se skutečností, že jsme katolíky, a i když bydlíme každý na jiném místě, toto putování nás spojuje. Slavnost všech svatých je slavností úrody naší katolické církve, a přestože jsme stále ještě na cestě, už sklízíme - lásku, věrnost a víru, kterou nesli a dávali nám ti, kteří nás již předešli na věčnost. Ježíš nám k tomu dává určitý návod, jak jít na této cestě dále, abychom jednak my sklízeli, ale aby mohli sklízet také ti, co přijdou po nás. Tím vodítkem je každodenní modlitba - u stolu u jídla, účast na mši svaté... To je to, čím se může víra šířit. A Ježíš to doslova říká: Hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Říkám vám, radujme se z toho, protože jsme Božími dětmi, Božím lidem, řekl Mons. Zdarsa.

Věřící mohli v kostele uctít vzácný ostatek světce - relikvii (kapku krve) blahoslaveného Jana Pavla II. s autentikou (doklad o pravosti) od kardinála Stanisława Dziwisze z Krakowa, vystavenou na obětním stole, kterou s sebou přivezl třebenický kněz Tomasz Dziedzic. Ten ji od kardinála Dziwisze získal jako osobní dar a nechává relikvii vystavovat při slavnostech, aby ji mohla veřejnost uctívat.

Po mši svaté setkání pokračovalo v prostorách budovy děkanství. K občerstvení byli pozváni všichni účastníci poutní slavnosti.