Litoměřický biskup Jan Baxant vysvětil na kněze Mgr. Jiřího Smolka

Jana Michálková 26.října 2013

Litoměřický biskup Jan Baxant vysvětil na kněze Mgr. Jiřího SmolkaLitoměřický biskup Jan Baxant vysvětil v sobotu 26. října 2013 při mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích na kněze Mgr. Jiřího Smolka. Kněžskou službu bude vykonávat ve farnosti Ústí nad Labem a okolí, kde působil jako jáhen.

 

Vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta přijal v sobotu 26. října 2013 ve zcela zaplněné katedrále sv. Štěpána kněžské svěcení jáhen litoměřické diecéze Mgr. Jiří Smolek. Slavnosti se účastnili příbuzní a přátelé tohoto novokněze, kněží litoměřické diecéze, jáhni, bohoslovci a ministranti.

Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jan Baxant, koncelebrovali přítomní kněží včetně generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR, probošta litoměřické katedrální kapituly J. M. can. Jiřího Hladíka O.Cr., biskupského vikáře pro pastoraci J. M. can. Martina Davídka a  kanovníků litoměřické kapituly.

Mons. Jan Baxant se v homilii zamýšlel nad tím, jakou službu bude náš nový kněz v církvi vykonávat.

„Celý Boží lid se stal v Kristu královským kněžstvem. Přesto si náš velekněz Ježíš Kristus volí některé ze svých učedníků, aby v církvi jeho jménem vykonávali pro lid kněžskou službu. Jako Otec poslal Krista, tak Kristus poslal apoštoly, aby skrze ně a jejich nástupce biskupy neustále konal ve světě své poslání učitelské, kněžské a pastýřské. Jako pomocníci biskupů jsou ustanovováni kněží, kteří jsou s nimi spojeni v kněžské službě a mají sloužit Božímu lidu.

Tento bratr Jiří byl náležitě zkoušen a osvědčil se, takže může být pověřen kněžskou službou a začleněn do společenství kněží místní církve. Bude mít podíl na učitelském, kněžském a pastýřském úřadě našeho Pána Ježíše Krista, který buduje svou církev ve svatý chrám Boží, bude připodobněn Kristu, nejvyššímu a věčnému knězi, a stane se tak pravým knězem Nového zákona. Ve spojení s biskupy bude hlásat evangelium. Povede Boží lid a bude konat bohoslužbu, zejména slavit eucharistii.

A nyní se obracím k tobě, milý bratře Jiří, k tobě, který máš být přijat do sboru kněží. Jako kněz budeš mít podíl na učitelském poslání Krista, našeho Pána. Slovo Boží, které jsi s radostí přijal, hlásej tedy všem, ke kterým budeš poslán. Rozjímej neustále Boží zákon. To, co v Písmu čteš, s vírou přijímej. To, čemu jsi uvěřil, hlásej lidem. To, co hlásáš ty sám, uváděj do života. Tvé hlásání ať jako chléb sytí Boží lid a tvůj život jako líbezná vůně ať je jeho radostí, aby tak tvým slovem i příkladem tvého života rostla církev ve svatý chrám Boží. Jako kněz budeš mít podíl na Kristově poslání kněžském. Budeš sloužit posvěcení Božího lidu. Budeš slavit tajemství eucharistie. V ní se bude naplňovat duchovní oběť věřících, která je prostřednictvím tvé služby ve spojení s nimi nekrvavě zpřítomňována na oltáři. Buď si vždy vědom toho, co konáš, a podle toho také žij. Když slavíš památku Kristovy smrti a vzkříšení, i ty umrtvuj všechny zlé žádosti a choď v novosti života. Budeš křtít a skrze tuto tvou službu budou lidé přičleňováni k Božímu lidu. Těm, kteří činí pokání a vyznávají své hříchy, budeš ve jménu církve a Krista prohlašovat, že jsou jim hříchy odpuštěny. Svatým pomazáním budeš posilovat nemocné, budeš žehnat novomanželům, budeš pohřbívat zemřelé a vykonávat ostatní služby k posvěcení věřících. Budeš se muset modlit za věřící a za celý svět denní modlitbu církve, ve které budeš chválit a prosit Boha a děkovat mu za všechna dobrodiní. Nezapomínej tedy nikdy, že jsi byl vyvolen z lidu a ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha. Na poslání Krista velekněze se podílej s láskou a radostí a nikdy nehledej sebe, ale to, co je Kristovo. Jako kněz budeš mít také podíl na pastýřském poslání Krista, který je hlavou své církve. Ve spojení se svým biskupem a pod jeho vedením se pečlivě starej o svěřené věřící. Shromažďuj je v jednu rodinu bratří a sester a skrze Krista ji v Duchu svatém veď k Otci. Měj stále před očima Krista, dobrého pastýře, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a který přišel hledat a zachránit ty, kteří byli ztraceni. Ujímej se proto všech chudých, trpících a opuštěných lidí, neboť oni potřebují tvou pomoc a nikdy na ně nezapomínej.

Novokněz Jiří Smolek poděkoval otci biskupovi za kněžské svěcení, za otcovskou trpělivost, laskavost a důvěru, kterou mu jménem církve projevil. Zároveň poděkoval všem, kteří ho v tento slavnostní den podpořili - bratřím kněžím, ministrantům, bohoslovcům, jáhnům, všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, včetně sboru. „Děkuji vám všem za vaše modlitby, zvláště lidem, kteří pro mne přinášeli různé oběti, starým, nemocným, a také dětem, protože vím, že se za mne modlilo také mnoho dětí. Jsem za to moc vděčný. Kdyby nebylo vašich modliteb, tak bych tu dnes nestál, dodal a na vyzvání biskupa udělil všem své novokněžské požehnání.

Mons. Jan Baxant předal R.D. Jiřímu Smolkovi potvrzení o tom, že byl vysvěcen, a jmenovací dekret pro první kněžskou službu. Kaplanskou službu bude vykonávat v Římskokatolické farnosti - arciděkanství Ústí nad Labem a okolních farnostech.

Poté mu daroval růženec, dovezený z Vranova u Brna, kde se tento týden konalo společné zasedání České biskupské konference a Konferencie biskupov Slovenska. „Jak říká papež František, růženec je mocná zbraň, která, můžeme dodat, se použít i několikrát za den; nejenom jednou anebo občas. Připomínám, že je to nástroj k šíření Božího království na této zemi prostřednictvím Panny Marie, a do ochrany Panny Marie i našeho novokněže Jiřího svěřuji, řekl biskup.

V závěru slavnosti ještě představil o. Mgr. Lukáše Bakajsu, administrátora Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem, který bude rovněž sloužit i ve zdejší římskokatolické farnosti.

 

Primiční mši svatou bude novokněz Jiří Smolek sloužit v neděli 27. října 2013 od 9 hodin v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích (Mírové náměstí).

První mši svatou bude sloužit v pondělí 28. října 2013 od 18 hodin v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

 

Mgr. Jiří Smolek, absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přijal jáhenské svěcení z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta dne 20. června 2009 v katedrále sv. Štěpána.