Misijní neděle 24. října 2010

Marie Koscelníková 22.října 2010

Misijní neděle 24. října 2010Již od roku 1926 se na všech kontinentech slaví Misijní neděle. Papež Pius XI. označil předposlední neděli v říjnu jako Misijní. Od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.

Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).

Misijní neděli mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba růžence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD (Misijní koláč, Misijní jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod.), zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit.

Výtěžek sbírky Misijní neděle podporuje hlásání evangelia, základní pomoc nejchudším, katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a lepro-střediska, stavby a opravy kostelů a jiné.

Je dobré vědět, že Papežská misijní díla
-
mají za sebou téměř 200 let historie,
- koordinují činnost na všech kontinentech,
- učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost,
- podporují 42 000 škol, 1 600 nemocnic, přes 6 000 dispensárií, 780 leprostředisek, sirotky a staré lidi, 12 000 charitativních a sociálních projektů,
- umožňují realizaci katechetických projektů,
- poskytují prostředky na stavby a opravy kostelů,
- spolupracují se stovkami tisíců biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků v přibližně 1 100 misijních diecézích, kde zajišťují kvalitní a systematickou péči o nejchudší.

číslo účtu: 725404444 / 2700, v.s. 10