Missa chrismatis 2013

Jana Michálková 28.března 2013

Missa chrismatis 2013Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant celebroval na Zelený čtvrtek 28. března 2013 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích spolu s kněžími, působícími v litoměřické diecézi, slavnostní mši svatou Missa chrismatis, při které kněží obnovili své kněžské závazky a biskup posvětil nové oleje.

 

Slavnostní mše svaté se účastnilo na osm desítek kněží, jáhni, zasvěcené osoby, bohoslovci, ministranti. V úvodu setkání se s nimi biskup osobně přivítal a poté řekl: „Setkáváme se proto, abychom se ve své kněžské pastorační službě povzbudili -  Božím slovem, Božími přísliby, Eucharistií, setkáním s Kristem. Dnešní den je dnem kněžským, proto je tak cenný a radostný. Zároveň také poděkoval těm, kteří své kněze doprovázeli.

V homilii biskup řekl, že slovo, které v 61. kapitole předkládá prorok Izaiáš a které bere do svých úst i sám Ježíš, má být chápáno jako výzva - je to slovo, se kterým se můžeme a máme ztotožnit, máme je přijmout, z něho žít a v něm spatřovat svou radost kněžské služby: Duch Páně je nade mnou, pomazal mě, poslal mě zvěstovat radostnou zvěst chudým, rozvázat pouta uvězněných a spoutaných a osvobodit je, a vyhlásit milostivé léto Páně.

Duch Páně je nade mnou - Duch svatý sestupuje na všechny ty, které vyvolil. To je skutečnost, kterou bychom si měli v různých, třeba někdy i velmi náročných okamžicích naší služby připomínat: to, že i na nás, ale především na nás sestoupil Duch Páně. ... Pomazal mě - každý z nás jsme byli pomazáni posvátným olejem kněží - křižmem. Byli jsme pomazáni k posvátné a požehnané službě, která by se nám neměla nikdy zprotivit, i když se někdy může dostavit únava, a třeba i nemoc. ... Poslal mě - byli jsme posláni církví pro službu církvi a spolu s námi jsou spojeni ostatní, kteří podobně slouží v církvi a podobně byli posláni církví. Nikdo z nás by neměl sloužit, působit na vlastní pěst, bez ohledu na druhé, bez vědomí kontaktů, komunikace, spojení s druhými. Bez poslání i zasvěcený člověk těžko dojde šťastného cíle. ... Abych hlásal chudým radostnou zvěst - to není jen výzva sociálního či humanitárního charakteru, i když dobře víme, že v současné době a v tomto světě, ve kterém se i my pohybujeme, není chudých málo. Ale nikdy jich nebylo snad tolik jako v současné době, když nemají Pána Boha, když jsou chudí evangeliem, chudí znalostí zásadních hodnot, které dávají budoucnost a které v těžkých chvílích podpírají. My jsme, bratři a otcové, na tomto světě, v této naší diecézi především proto, abychom se těchto chudých, ožebračených o evangelium, o Pána Boha, ujímali a jim hlásali radostnou zprávu o velikém, intenzivním zájmu Pána Boha o každého člověka. ... Abych osvobozoval všechny ty, kteří jsou spoutaní různými pouty, nejenom slepotou a hluchotou, nejenom fyzickými pouty, ale abychom osvobozovali zvláště ty, kteří jsou spoutáni hříchy. Abychom kajícníky vysvobozovali z pout hříchů a zprostředkovávali jim Boží odpuštění ve svátosti smíření. Není horší a těžší a smutnější nesvoboda než nesvoboda člověka ocitajícího se v hříchu a majícího velmi daleko od lítosti a pokání. Jich si všímejme a je osvobozujme. ... A konečně - abych vyhlásil milostivé léto Páně. Milostivé léto Páně, to je čas naděje. A jsme zde opravdu přítomni také proto, abychom probouzeli v lidech naději a z naděje Boha sami žili. To všechno přijímáme i my za vlastní úkol a poslání, z toho se můžeme radovat a v tom můžeme nalézt povzbuzení pro svůj život.

Po obnovení kněžských závazků, které vyplývají z přijetí kněžského svěcení, a prosebné modlitbě věřících biskup požehnal a posvětil nové oleje - olej nemocných, olej katechumenů a křižmo.

V závěru bohoslužby řekl kanovník katedrální kapituly J. M. can. Alexej Baláž: „Jen Bůh vždy určuje směr lodičky církve. Napojme se na Boha, abychom pochopili, co od nás žádá. Vyjádřil zároveň přání, abychom byli spolu se svým biskupem a se svým papežem ,na jedné lodi´. Generální vikář P. Stanislav Přibyl předal otci biskupovi jako poděkování kněží kytici květů.

Všichni přítomní byli poté pozváni na konzistoř k pohoštění.