Katechetický list pro litoměřickou diecézi

R.D. Radek Jurnečka, vedoucí DKC 30.srpna 2013

Katechetický list pro litoměřickou diecéziNabídka katechetického centra litoměřické diecéze.

 

Celodiecézní setkání katechetů litoměřické diecéze

Celodiecézní setkání katechetů litoměřické diecéze se uskuteční v sobotu 31. srpna 2013 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích (Komenského 4).

Program:

10.00 hod. - mše sv. v kapli DDKT, slouží R.D. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci

11.00 hod. - duchovní slovo, R.D. Martin Davídek

11.30 hod. - informace a pozvánky z Katechetického centra, R.D. Radek Jurnečka

13.00 hod. - společný oběd

Po celý den bude možné si zakoupit katechetické materiály, odevzdat kanonické mise pro školní rok 2013/2014; vyplnit přihlášky na Katechetický kongres 2013 /viz info dále/.

Z důvodu objednání počtu obědů prosím o přihlášení se všech zúčastněných.

 

Kontakty:

Diecézní katechetické centrum litoměřického biskupství

Sídlo: budova arciděkanství v Liberci, Kostelní 7

Vedoucí: R.D. Radek Jurnečka

mobil: (+420) 734 435 436

e-mail: arcidekanstvi-lbc@seznam.cz

web: http://dkc.dltm.cz

 

Referentka: Barbora Konečná

mobil: (+420) 731 600 095

e-mail: dkc@dltm.cz

 

Kanonické mise

Každý, kdo chce vykonávat systematickou katechezi, musí mít svolení ordináře diecéze. Toto nařízení vychází z Katechetické směrnice ČBK z roku 1994, str. 25: „Bez kanonické mise nesmí nikdo provádět oficiálně náboženskou výchovu na školách ani farní katecheze.

Prosím přineste si na setkání již od vašich duchovních správců podepsané a orazítkované kanonické mise, ať se urychlí jejich potvrzení.

 

Pozvání na IX. celostátní kongres katechetů - Živá víra a cyrilometodějské tradice

IX. celostátní kongres katechetů na téma Živá víra a cyrilometodějské tradice se bude konat 26. - 28. 10. 2013 na Velehradě.

Obsah letošního kongresu vychází z Cyrilometodějského jubilea, z Roku víry, ze Synody o nové evangelizaci a z potřeb místní církve.

Kongres pořádá Katechetická sekce České biskupské konference pod záštitou otce biskupa Mons. Karla Herbsta SDB a ve spolupráci s diecézními katechetickými centry a středisky.

Je určen všem, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích i ve volnočasových aktivitách. Je určen všem katechetům, učitelům náboženství, kněžím, vychovatelům, animátorům, pastoračním asistentům i laikům.

Hlavní náplní programu jsou odborné přednášky a diskuze vycházející z tématu kongresu. Kongres se koná každé dva roky, je to setkání všech, které spojuje zájem o katechezi, je to místo pro získání inspirace a nových informací, je to možnost diskutovat s odborníky i účastníky a samozřejmě také navázat nová přátelství.

Přednášet budou:

Dominik kardinál Duka OP: Agnosticismus 21. století

Mons. prof. Tomáš Halík, Th.D.: Dialog s nevěřícími a jinak věřícími

doc. Petr Kubín, Ph.D. (KTF UK): Postavy sv. Cyrila a Metoděje očima středověkých hagiografů

Mons. Jan Graubner: Sv. Cyril a Metoděj v pastoračně-katechetické praxi dnešní doby

Blok připravovaný Centrem Aletti: Cyrilometodějská tradice a cesty víry dnešního mladého člověka

  • Pavel Ambros, Úcta ke svatým CM a pouť (duchovní četba místopisu a dějin českých zemí)
  • Michal Altrichter, Duchovní čtení cyrilometodějských textů
  • Luisa Karczubová, Cyrilometodějství - souvislost mezi patristikou a dnešní dobou
  • Pavel Ambros, Cyrilometodějské dědictví - nová evangelizace jako návrat kpodstatnému

MUDr. Ludmila Bartůšková (KTF UK): Překážky na cestě víry z psychologického pohledu

Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK): Krize víry jako překážka evangelizace?

 

Mše svaté budou celebrovat Dominik kardinál Duka OP, Mons. Jan Graubner, Mons. Karel Herbst SDB.

Konání kongresu je finančně podpořeno nadací Renovabis a každá diecéze také poskytuje svým účastníkům finanční či logistickou podporu. Všichni katecheté z naší diecéze, majíce kanonickou misii, dostanou z katechetického centra naší diecéze přípěvek ve výši 700 Kč (při objednávce vám tato suma bude automaticky odečtena. Při skromnosti tato suma může pokrýt až 95% veškerých nákladů spojených se stravou a ubytováním).

Stěžejní část programu bude probíhat v sobotu 26. 10. (od dopoledne) do pondělí 28. 10. (do poledne). Přijet je však možné již v pátek 25. 10. večer. Ubytování i stravu dle Vašich potřeb si můžete objednat přes přihlašovací formulář.

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2013

Informace a přihlášky: www.katecheze.cz . Pomoc s přihlášením je možná prostřednictvím našeho diecézního centra - tel. 731 600 095.

 

„Co s dětmi při liturgii

Tento název nese sborník českobudějovického katechetického centra. Jedná se o texty z třídenního semináře Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Volně stažitelný je, včetně textu - „Bohoslužba pro děti - 40 tezí od prof. Dr. Petera Wunscheho, na adrese: http://www.kc.bcb.cz/Materialy-ke-stazeni

 

Prožíváme Rok víry

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo k Roku víry materiály pro katechezi pro dospělé. Jejich tématem je modlitba a vychází z Katechismu katolické církve. Nyní je k dispozici 20 témat, dalších 40 je v přípravě.

Katecheze jsou volně dostupné na adrese: http://rok-viry.webnode.cz/katechismus-katolicke-cirkve/newscbm_703800/10/

 

Cesty katecheze - časopis pro katechetickou praxi

V naší zemi vychází časopis pro katechetickou pomoc s názvem „Cesty katecheze. Obsah je dělen jak na teoretické, tak i na praktické ukázky. Několik posledních čísel bude k nahlédnutí na celodiecézním setkání katechetů, kde také bude možnost si jej objednat. Tento časopis se stává dobrým pomocníkem pro vzdělávání katechetů jako i pomůcka pro přípravy katechezí.