Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 2013

Jana Michálková 31.března 2013

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 2013Litoměřický biskup Mons Jan Baxant slavil s věřícími na Hod Boží velikonoční (31. března 2013) Kristovo zmrtvýchvstání. Mše svatá, při níž biskup udělil apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, se konala v katedrále sv. Štěpána. Koncelebroval probošt katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr.

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu neboli „prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba a tento den nazvali „dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání (pastorace.cz).

Mons. Jan Baxant v homilii řekl: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Patříme ke Kristu, který zvítězil nad smrtí, a jak před velikonočními svátky připomněl Svatý otec František, Bůh, který poslal na svět svého milovaného Syna jako Spasitele, jenž podstoupil mučednickou smrt a vstal z mrtvých, neodsuzuje, On miluje a zachraňuje. Patříme Kristu, milovanému Božímu synu, jsme členy Boží rodiny. Dnešní den je příležitostí k vážnějšímu zamyšlení nad skutečností křesťanské víry. Všichni dobře víte, jak se někdy velmi dlouze, ne snadno prosazují hodnoty křesťanské víry v životě člověka, v životě lidí, byť by to bylo provázeno našimi upřímnými přáními a modlitbami. Přesto tu vždycky zůstávají dvě nedotknutelné skutečnosti: Bůh jako dárce víry a odpověď konkrétního člověka. Čas od času si to připomínáme, protože jsme my sami něco podobného už prožili a abychom opravdu věděli, že umíme projevit svou vlastní vůli, že můžeme mít své vlastní křesťanské přesvědčení. Stejně tak ale můžeme vydat svědectví i o tom, že se nás Pán Bůh dotkl, že se nám přiblížil a že vstoupil do našeho života, do našeho srdce. To zapřít nemůžeme, protože jinak bychom tady nebyli a ani jinak bychom veřejně před tímto světem nevyznávali, že je Bůh naším jediným Pánem. Biskup řekl, že stejně jako Kristovi učedníci a učednice nahlédli do prázdného hrobu, viděli a uvěřili, tj. získali argument, i my máme své vlastní argumenty pro to, že věříme v Krista. Vyzval k tomu, abychom se rozhlédli po těch lidech, kteří Krista ještě neznají. „Uvědomme si, že i je má Pán Bůh rád a že bychom jim mohli pomoci v tom smyslu, že bychom jim mohli poskytnout také nějaký argument, abychom je přivedli k zamyšlení, které může postupně za určitý čas přinést užitek. A jaké argumenty jim máme předložit? Přimlouvám se, milí přátelé, bratři a sestry, abychom se přidrželi toho argumentu, který je nám blízký, který je nám jistě vlastní a který nám sám Kristus doporučuje - totiž když říká nám všem: Vy budete v tomto mými svědky. Argumentujme, že budeme svědčit o Kristu. Je samozřejmé, že naše svědectví, aby se stalo argumentem, musí být věrohodné, opravdové, přijatelné a laskavé, dodal.

 

Biskup rovněž zmínil, že v těchto dnech je ředitel Papežských misijních děl za litoměřickou diecézi Ĺuboš Fronk spolu s národním ředitelem Papežských misijních děl P. Jiřím Šlégrem na misiích v africké Ugandě (více na: http://dltm.cz/cesta-do-ugandy-do-misii) a poprosil o modlitbu za tyto naše misionáře.

V závěru mše svaté požehnal pokrmy, poté udělil všem přítomným věřícím apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, připomněl, že Svatý otec František dnes pronese poselství Urbi et Orbi a poprvé udělí své velikonoční papežské požehnání, a ještě jednou popřál všem požehnané Velikonoce.

Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná velikonoční oktáv. Oslava Velikonoc trvá padesát dní a vrcholí slavností Seslání Ducha svatého (Letnice) - letos 19. května.

 

2013-03-31

 

2013-03-31