Noví kanovníci byli slavnostně uvedeni do funkce

Jana Michálková 13.února 2011

Noví kanovníci byli slavnostně uvedeni do funkceVe zcela zaplněné katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se v sobotu 12. února 2011 konala slavnostní instalace deseti nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly u sv. Štěpána.

Slavnosti se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé nově jmenovaných kanovníků, hosty byli apoštolský nuncius v České republice Diego Causero, světící biskup a děkan kapituly diecéze Dresden-Meissen Georg Weinhold, ředitel protokolu Kanceláře prezidenta ČR Jindřich Forejt, rektorka UJEP v Ústí nad Labem Iva Ritschelová, kanovníci kapitul z Čech, Moravy i Německa a starostové pozvaných obcí. Dále tu byli kanovníci litoměřické kapituly, generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR a kněží, jáhnové a farníci litoměřické diecéze.

Po přivítání, vstupní modlitbě za služebníky církve a čtení z Písma přečetl kancléř biskupské kurie Miloslav Marek dekret, kterým biskup deset nových členů kapituly jmenoval. Jejich životopisy poté přečetl dómský farář, kanovník katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr.

Přáním litoměřického biskupa je, aby byla katedrální kapitula obnovena a posílena, aby byla společenstvím kněží, spolehlivých a blízkých spolupracovníků biskupa. Jejím úkolem je pečovat o katedrálu a slavnostní liturgii v ní a rovněž oddaná služba jednotlivých členů v oblasti vědecké, kulturní i společenské.

V promluvě Mons. Jan Baxant řekl: „Buďte spolupracovníky svého biskupa, ... buďte tvůrčími spolubratry těch, kteří kanonikátu dosáhli před vámi. Spolupráce na Božím díle, a tu vám připomínám, ani kněžské bratrství se nedá vynutit a nedá se předstírat. Spolupracovat není vždycky snadné, ale je požehnané. Kněžskému bratrství se dá naučit, může sílit a roste a dospívá se v něm. O vaši upřímnou spolupráci stojím a na ni se těším. Vašeho opravdového kněžského společenství si vážím a je denně nabízím. Bůh vám i nám všem žehnej!

Nově jmenovaní kanovníci společně složili přísahu předepsanou církevním právem a vyznání víry. Nato předstupovali před  biskupa, aby z jeho rukou přijali dekret, kanovnickou mozetu a biret, sídelní kanovníci navíc svatoštěpánské numisma. Ten jim rovněž přidělil místo v chóru, na které byli po podpisu dekretu uvedeni.

Před závěrečným požehnáním předali biskupovi společný dar - karafu a dvacet skleněných číší. Na devatenácti z nich jsou uvedena jména všech současných kanovníků litoměřické kapituly, na dvacáté  je vyryt znak litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. „Chceme tímto darem vyjádřit jednotu litoměřické kapituly se svým biskupem Janem. Děkujeme Vám za důvěru, řekl nový katedrální kanovník Rudolf Repka, okrskový vikář českolipského vikariátu a administrátor ve Cvikově.

Po slavnostním obřadu se uskutečnila volba nového probošta kapituly. Volby se zúčastnilo všech devět sídelních kanovníků (čtyři stávající a pět nových), kteří mají jako sídelní kanovníci hlasovací a volební právo. Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl v tajné volbě šesti hlasy zvolen dómský farář, kanovník Jiří Hladík O.Cr.

Děkanem kapituly biskup jmenoval Jana Nepomuka Jiřištěho, okrskového vikáře mladoboleslavského vikariátu a faráře v Bělé pod Bezdězem, jehož jméno oznámil během slavnosti.

„Pro mě je jmenování kanovníkem velkým překvapením. Vnímám je jako poctu a jako obrovský závazek - k tomuto místu, k této diecézi - který mám už samozřejmě jako kněz litoměřické diecéze, je to ale další posílení tohoto závazku. Jak pan biskup řekl už o svátku sv. Štěpána, je to další pověření ke službě a práci v této diecézi. Své jmenování chápu především v tomto rozměru, řekl J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště.

Někteří z nově jmenovaných kanovníků ještě odpoledne sloužili mši sv. v kostele Narození Panny Marie v Doksanech.

 

Litoměřická kapitula byla založena v roce 1057 knížetem Spytihněvem II. a je tedy o téměř 600 let starší než Biskupství litoměřické (založeno roku 1655).

Kanovníci jsou trojího typu: sídelní (má právo hlasovat při kapitule a volit probošta, jejich počet je omezen), čestní (bez volebního a hlasovacího práva, pouze čestný titul) a emeritní (sídelní kanovníci s věkem nad 75 let). Kanovník je doživotní funkcí.

 

Čestní kanovníci nově uvedení do funkce:

1/ J. M. can. Grzegorz Czerny, okrskový vikář krušnohorského vikariátu a administrátor v Litvínově

2/ J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici

3/ J. M. can. Viliam Matějka, děkan v České Lípě

4/ J. M. can. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem

5/ J. M. can. Josef Šimon, farář v Kryrech

 

Sídelní kanovníci nově uvedení do funkce:

1/ J. M. can. Martin Davídek, farní vikář ve farnosti Všech Svatých v Litoměřicích, v současnosti studuje na Papežské Lateránské univerzitě v Římě

2/ J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště, okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu a farář v Bělé pod Bezdězem

3/ J. M. can. Rudolf Repka, okrskový vikář českolipského vikariátu a administrátor ve Cvikově

4/ J. M. can. Józef Szeliga, okrskový vikář litoměřického a ústeckého vikariátu a děkan v Litoměřicích

5/ J. M. can. Václav Vlasák, okrskový vikář turnovského vikariátu a děkan v Turnově

 

V současné době má Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 19 členů. Devět kanovníků sídelních, osm čestných a dva emeritní. Jejich jmenný přehled naleznete na www.dltm.cz/katedralni-kapitula-u-sv-stepana-v-litomericich.

 

Jmenování deseti nových kanovníků je v téměř tisícileté historii litoměřické kapituly mimořádnou událostí. Kanovníci jsou nejbližšími spolupracovníky biskupa a obvykle byli jmenováni po jednom v závislosti na obsazení beneficií. V posledních sto letech proběhly dvě velké instalace kanovníků, a to na počátku biskupské služby Štěpána kardinála Trochty (v roce 1951) a později v 90. letech za biskupa Josefa Koukla. Ani jedna z nich však nedosáhla velikosti té, která se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v sobotu 12. února 2011.

Při této zvláštní příležitosti oblékl litoměřický biskup historické bohoslužebné roucho, které se běžně nepoužívá - historický pluviál se štólou (pozdně barokní pluviál z druhé poloviny 18. století; žakárová tkanina; květovaný vzor, v baroku dosti oblíbený a častý) a mitru (blíže neurčeného stylu pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století; zdobená zlatou výšivkou a kameny z barevného skla. Zřejmě se jedná o mitru, kterou měl na hlavě biskup Štěpán Trochta při své intronizaci v roce 1947).

Liturgii v katedrále doprovodil chrámový sbor pod vedením sbormistra Jiřího Hälbiga a varhaníka Jaroslava Puldy.

 

Instalace kanovníků, promluva Mons. Jana Baxanta.pdf