Okružní list k blížícím se událostem podzimu 2021

Milena Davídková 1.září 2021

124236Litoměřice, 31. srpna 2021 

Okružní list k blížícím se událostem podzimu 2021
pro všechny litoměřické diecézány


Drazí bratři a sestry, kněží a jáhnové, pastorační a katechetičtí pomocníci, milé děti, mládeži, mně tak milé rodiny, drazí starší a nemocní, naši dobrodinci, podporovatelé a obětníci, milí přátelé,

snad už není třeba, abych Vás informoval o událostech, které se již delší dobu objevují ve zprávách křesťanských i civilních médií. Výročí 1100 let od mučednické smrti naší národní patronky sv. Ludmily si připomeneme na Tetíně v sobotu 18. září t.r. při mši svaté s papežským legátem, vídeňským arcibiskupem kardinálem Schönbornem, rodákem z naší diecéze. Jistě se mnozí z Vás na tuto národní pouť vydáte. Blahopřejeme našim slovenským přátelům, že je navštíví v polovině tohoto měsíce s tak bohatým pastoračním programem papež František, když bude 15. září t.r. v den státního svátku Slovenské republiky v Šaštíně, nedaleko hranic s naší ČR, slavit mši sv. ke cti Sedmibolestné Panny Marie. Předpokládám, že si někteří z Vás tuto krásnou příležitost setkání se Svatým otcem nenecháte ujít. Několik dní předtím bude papež František v Budapešti uzavírat Mezinárodní eucharistický kongres, a nepochybuji, že se někdo z Vás vydá i tam.  

Chci Vás však informovat také o události, která nebude vyžadovat náročné a dlouhé cestování. Ba právě naopak. V neděli 17. října t.r. zahájím v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích skromně, ale s vědomím pastorační důležitosti, tzv. „diecézní fázi“ synodálního procesu. Co to vlastně znamená? Pojem „synodalita“ v našem církevním společenství je příležitost dát hlas každému, kdo chce s dobrou vůlí přispět ke skutečnému rozkvětu církevního života v podmínkách, ve kterých žije. Je to i pro každého z nás možnost si vyzkoušet, jak jeden druhému umíme naslouchat. V křesťanské víře rosteme a misijně se vůči našim bližním, bez ohledu na jejich vyznání, můžeme a máme projevovat, když sami sebe poněkud umlčíme a necháme promluvit druhé, budeme naslouchat srdcem a věnujeme čas pokojnému dialogu a spontánním setkáním v přátelském duchu. Během měsíce září máme dostat dotazníky, jež budou určeny pro každého, kdo by si přál odpovědět na otázky, položené Generálním sekretariátem Biskupské synody a kdo by měl zájem se podělit o své vnímání života z víry v Boha a o své svědectví z konkrétní situace vlastní farnosti, své rodiny, společenství apod. Toto všechno je věc nová, zatím málo vyzkoušená. Nicméně je to určitě velká nabídka promluvit a projevit se jako dospělý křesťan, jako dospělá křesťanka. Samozřejmě je nutné počítat i s tím, že s jakýmkoliv sdělením vlastního názoru druhým otevírám své nitro, často tak zranitelné. Je třeba být současně ochoten přijmout i sdělení druhých, abychom si vzájemně dokázali, že společně neseme odpovědnost jeden za druhého. Ovšem, a to je to nejzásadnější: být ochotni přijmout odpovědnost za šíření Kristova evangelia v současném světě.

Těším se, drazí moji diecézáni, na setkání s Vašimi podněty, i na osobní setkání při všech budoucích pastoračních příležitostech. Doufejme, že už bez karanténního omezování.

Bůh Vám všem, na přímluvu Panny Marie, žehnej!

Váš + Jan

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Okružní list ke stažení

Zářijové události v katolické církvi