Pastýřský list biskupa Jana Baxanta

Jan Baxant 1.ledna 2017

Bratři a sestry v Kristu,

přijměte, prosím, mé přání hojnosti Božího požehnání a ochrany Panny Marie pro všechny dny nastávajícího nového roku, významného i tím, že si s celou církví budeme připomínat 100 let od Fatimského zjevení. V měsíci září se uskuteční Národní pouť do portugalské Fatimy a následně bude fatimská socha Panny Marie putovat při jednodenním zastavení po jednotlivých diecézích v ČR. V naší diecézi to bude v pátek 22. září 2017, kdy bych velmi rád celou naši litoměřickou diecézi opět zasvětil Panně Marii. Program tohoto dne bude upřesněn později. Již však nyní vás všechny, bratři a sestry, vybízím, abychom nejen ten den, ale celý rok prožili v úzkém sepětí s Matkou církve. Máme mnoho důvodů pro to, abychom k ní doslova přilnuli s dětskou oddaností, podobně, jako tehdy malí fatimští vizionáři.

Před 100 lety ničila svět a zvláště Evropu 1. světová válka, v Rusku se prodírala k životu zhoubná ideologie, u nás se začala pomalu rozpadat Rakousko-uherská monarchie. V tehdejším velkém neklidu se někteří naši rodiče a mnozí naši prarodiče narodili. Jejich narození a hlavně jejich neradostné dětství bylo nepochybně poznamenáno celosvětovými a celoevropskými událostmi, plodícími jen další nepokoje, nesváry, nepřátelství, nejistoty. Za těchto okolností tehdy do lidského společenství vstoupila Panna Maria, Boží posel, Prostřednice všech milostí s výzvami, které jsou známy jako „Fatimská tajemství". Posléze se tyto Mariiny výzvy, zprvu svěřené jen třem fatimským dětem, staly známými a nám křesťanům srozumitelnými. Docela nedávno, před několika málo lety, se nám s papežskou autoritou v duchu Kristova evangelia dostalo o podstatě Fatimského zjevení zřetelného vyjádření, které bychom mohli shrnout do několika málo vět a slov: obrátit se k Bohu s velkou důvěrou, konat pokání za hříchy své a svých bližních, neboť peklo je hrůznou skutečností, odmítnout sobectví vlastních zájmů na úkor druhých, pochopit cenu utrpení jako součást následování Krista, sklonit se k ponižovaným a trpícím s úctou k jejich smírným obětem, ve světě přemáhat zlo dobrem, zamilovat si Krista - jediného Spasitele lidí a uvěřit jen Jemu a nikomu jinému. Před 100 lety dala Panna Maria prostá, ale důležitá doporučení. Lidé, žijící v té době, se jistě všichni nestali rázem dokonalými, ale ti, kteří Mariino poselství přijali za své, byli odolnějšími a schopnějšími, třeba svým nepatrným dílem, leccos statečně vydržet, změnit svět k lepšímu a být druhým spolehlivější oporou. Dnes, po sto letech zjišťujeme, že Mariina doporučení neztrácejí na významu a aktuálnosti. I nyní přece na nás ze všech možných koutů planety a i z našeho blízkého okolí stále doléhají vážná dramata našich bližních. Lidské tíživé nejistoty jsou znovu a znovu přítomné. Současně však můžeme pozorovat, že ze světa a lidské rodiny se naštěstí zcela nevytratili Bohu zasvěcení jedinci, kterým nejde jen o jejich prospěch, ale žijí rozhodnutím nasadit se pro druhé. Jak jinak můžeme pochopit např. rodiče, kteří dali přednost svým dětem, početnější rodině, před svým pohodlím? Jak si vysvětlíme chování některých mladých lidí, projevujících solidaritu a ochotu se s druhými dělit a na sebe tolik nemyslet? Co vede naše věkem starší bližní k tomu, aby své obtíže stáří, nemoci, opuštěnost snášeli tiše v duchu oběti za své rodiny a nás všechny? Vstoupíme-li do historií těchto našich starších příbuzných a přátel, zmíněných rodičů s dětmi a mladých lidí, nesoustředěných jen na sebe, často zjistíme toto dvojí: žijí zasvěceně, tedy zůstávají věrni ušlechtilým úmyslům, a není jim cizí Matka Ježíšova. Jsem si jist, bratři a sestry, že přítomnost takových zasvěcenců a přátel Panny Marie není ve světě a stejně tak i v naší diecézi málo, ale ani mnoho!

Proto vás, bratři a sestry, drazí diecézané, už dnes na Nový rok 2017, jubilejní Fatimský rok, upozorňuji na letošní zářijové zasvěcení Panně Marii, a velmi bych si přál, aby v naší diecézi na přímluvu Matky Boží rostl počet těch, kteří by současný tak neklidný svět změnili k lepšímu. Jsem přesvědčen o tom, že dílčím způsobem každý z nás je schopen účasti na tomto vznešeném díle záchrany. Vybízím vás k tomu, prosím vás o to, a na přímluvu Bohorodičky vám všem žehnám. Váš + Jan