Pastýřský list biskupa Jana Baxanta pro Nový rok 2013

Jana Michálková 1.ledna 2013

Pastýřský list biskupa Jana Baxanta pro Nový rok 2013Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužil 1. ledna 2013 dopoledne mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Jeho pastýřský list, který je dnes - na Nový rok 2013 - čten při bohoslužbách ve farnostech litoměřické diecéze, přinášíme zde.

 

Drazí bratři a sestry v Kristu,

se vstupem do nového roku, jubilejního, cyrilometodějského vás všechny zdravím ve jménu Páně s ujištěním, že každému z vás ze srdce přeji, na přímluvu Matky Boží, hojnost Božího požehnání. Svatí bratři Cyril a Metoděj byli přáteli Panny Marie, opravdovými křesťany, a proto i ve své době účinnými nástroji v Boží ruce.

V uplynulých dvou letech jsme si jako křesťané připomínali, nám tak vlastní, dvě „rodné sestry, totiž křest a biřmování, a uvědomili jsme si svou křesťanskou důstojnost a křesťanskou dospělost. Letos se nám nabízí příležitost k obnovení našeho vztahu k Eucharistii, k posílení křesťanské opravdovosti. Připomeňme si, co všechno pro nás živá přítomnost Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie znamená: jako hladovějící - toužící - očištěni svátostí pokání se sytíme vskutku životodárným pokrmem. Přejme tuto posilu všem, našim dětem při jejich zrání a dospívání, i starším a nemocným, putujícím nelehkými úskalími pozemského života. Ježíš je posila všech. A v našich svatostáncích je přítomný pro všechny. Nemůžeme tam živého Ježíše nechat odpočívat v osamění a Jeho dům ponechat trvale uzamčený. Společnými silami ve farních společenstvích se svými duchovními správci hledejme cesty, jak zpřístupnit naše kostely a přiblížit svátostného Krista i těm, kteří projevují zájem o hodnoty, nám křesťanům tak drahé.

Eucharistická meditace, ke které vás, drazí bratři a sestry, vybízím, má své pokračování v praxi křesťanského života, zvláště v Roce víry, nedávno vyhlášeném papežem Benediktem XVI. Vroucí osobní zbožnost každého z nás, hluboká víra a radostně prožívané přátelství s Kristem, propojme s opravdovostí svých skutků, křesťanského svědectví. Jak? Ke všem našim každodenním činům, slovům i myšlenkám pozvěme Ježíše. Co obstojí před Ním, obstojí i před lidmi. Jestli kdy lidé něco skutečně důležitého postrádali a současně po tom toužili a od nás, křesťanů, očekávali, pak je to právě věrohodnost, věrohodné svědectví. Vzájemně se, prosím, v tomto utvrzujme!

Drazí bratři a sestry, chci vás též informovat o jednom, a jistě nikoliv jediném praktickém dopadu snad již dokončeného zákona o částečném majetkovém narovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, tedy i litoměřické diecéze. Naše diecéze rázem nezbohatne, protože mnoho toho nemá, co by jí bylo vráceno, ale není ani chudá. Je dostatečně bohatá na dědictví našich předků a může být ještě bohatší na naše ryzí vzájemné vztahy. Mezi ně patří i solidarita. Solidární jednání není jakési nouzové východisko, ale je to ušlechtilé a zodpovědné jednání pravé lásky. Je to projev dobré vůle dělit se s druhými i o to málo, co je v evangeliu nazýváno „vdoviným grošem. Přeji si a ustanovuji proto, abychom se od začátku letošního roku prostřednictvím Fondu solidarity litoměřické diecéze v duchu vzájemné křesťanské pozornosti zřekli onoho „biblického desátku, tedy desetiny z farních sbírek a některých dalších příjmů a velkoryse jej nabídli druhým, konkrétně pro potřeby na území celé naší diecéze, tedy ve prospěch těch, kteří jsou ještě chudší než my sami. Jsem přesvědčen, že toto vskutku křesťanské smýšlení a ochota jsou činem naplňovat, budou jednou ze solidních odpovědí těm, kteří by, nepoučeni, snad chtěli katolickou církev v naší zemi považovat za sobecký hrabivý spolek. Děkuji vám za vaše pochopení.

Kéž vás, vaše drahé a blízké, vaše rodiny na přímluvu Matky Boží Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje po celý rok a vždycky provází požehnání Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš + Jan

 

Pastýřský list Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, pro Nový rok 2013.pdf