Pastýřský list na Nový rok 2019

Milena Davídková 1.ledna 2019

Bratři a sestry v Kristu,

pozdravuji Vás ve jménu Božím opět při vstupu do nového roku 2019 v den tradiční novoroční slavnosti Matky Boží Panny Marie. Rád bych Vás všechny ujistil o svém každodenním požehnání a modlitbě, protože vím, že i Vy na mne pamatujete ve svých modlitbách a se svými a mými kněžími a jáhny, duchovními pastýři, při všech bohoslužbách zmiňujete mé jméno, jméno diecézního biskupa. Jsem Vám všem velice vděčný a upřímně Vám děkuji.

Uplynulý rok 2018 byl rokem, alespoň pro naši zem a konečně i pro mne, rokem plným jubileí. Při podobných výročích máme jistě mnoho důvodů k zamyšlení se nad časem, který je už minulostí. Současně však vyhlížíme i do budoucnosti s přesvědčením, že „bez Božího požehnání, je marné lidské namáhání“. Tyto duchovní oprávněné pohledy do minulosti i do budoucnosti však nemají zastřít náš vhled do současnosti, abychom bedlivě zkoumali naši společnou přítomnost. Zdá se mi, že nelze přehlédnout jakýsi, tu zřetelnější, tu nenápadnější celospolečenský neklid nejen u nás v naší zemi, ale i ve světě. Nejsme jako křesťané lidmi se zavázanýma očima a zaslepenýma ušima, abychom neviděli a přeslechli ve světě se šířící napětí, abychom si opovážlivě řekli, že se nás to netýká. Objektivně řečeno, naše zeměkoule je Božím řízením do konce časů pevným bodem v celém vesmíru, ale na ní se leccos chvěje, tiše pláče, nebezpečně dřímá nespravedlnost a nepřátelství. My sami, a nestyďme si to přiznat, jsme v určitém pokušení pomalu uvěřit, že dění ve světě, onen neklid na povrchu naší planety, nepřátelství mezi lidmi, boje všech proti všem, zvítězí. Velmi bychom se, drazí bratři a sestry, provinili proti milosrdnému Bohu, proti křesťanskému přesvědčení našich tak mnohých předků a obyvatel naší diecéze, kdybychom podlehli skleslosti a ztratili to, čím je a vždy bylo křesťanství oslovující, totiž naději. Náš svět a celá lidská rodina není v moci padlých a bezcharakterních tvorů a cizích nepřátelských mocností a vlivů. Jim nebylo svěřeno Boží dílo, aby je zničili. Bůh svůj stvořitelský plán věnoval člověku, svému obrazu, aby v kázni a ušlechtilé harmonii rozvíjel lidskou rodinu a aby se nikdy, pokud možno, nezpronevěřil řádu svého Tvůrce, ale co víc, aby na Něho zapomněl.

Drazí bratři a sestry, mým úmyslem je Vás povzbudit hned na začátku nového roku v naději, že všemohoucí Bůh má všechno pevně ve svých rukách, že Ježíš Kristus svou nejsvětější obětí je provždy zárukou bezpečné záchrany lidí a Panna Maria je trvalou Přímluvkyní za nás u Boha. Je o nás dobře postaráno! Nenechme se ničím a nikým zmást. Prosme Pána jen o více víry. V tomto duchu jsem s Vámi, s Vašimi blízkými a rodinami především, denně spojen.
Váš + Jan