Pastýřský list na Nový rok 2023

Milena Davídková 1.ledna 2023

Sestry a bratři v Kristu, vážení a milí přátelé,

212013rád Vás zdravím ve jménu Páně na začátku nového občanského roku. Snad vždycky nás v tento den provází pochopitelná otázka: „Jak nový rok bude probíhat, jaká překvapení nás čekají?“ Toto naše novoroční dotazování pravidelně zůstává bez odpovědí, avšak na jednu důležitou otázku známe odpověď hned. „Můžeme počítat s Boží pomocí?“ Reakce je rychlá a zřetelná: „Ano!“ Jen je třeba si doplnit to, co podtrhne naše pohotové, ve víře v Boha vyslovené, pozitivní zvolání. Boží přízeň, požehnání a konkrétní pomoc jsou projevem lásky a dobroty nebeského Otce, jemuž patříme. My všichni jsme přece jeho dětmi. Ano, dítě někdy trucuje, vynucuje si svůj prospěch a pozornost. Moudří rodiče chování svých dětí vnímají pozorně, ale oprávněně se nemohou stát jejich otroky. Svou lásku dětem dávají a celoživotně nabízejí, avšak nikdy se nesmějí dostat do stavu, aby jim děti nařizovaly, byly jejich pány. S Bohem, naším Otcem, je to stejné. Nesmírně nás má rád, ale není naším služebníkem, ani slepým vykonavatelem našich rozmanitých přání. Jeho postoj vůči nám je trvale spolehlivý a ušlechtilý. Jsme to my, každý z nás, kdo by měl nepřetržitě rovnat své postoje k Němu, dobrému Pánu.

Drazí přátelé, důstojně jako lidé žijeme, když prožíváme své vztahy k Bohu, ale i k lidem zodpovědně. Naši bližní jsou těmi našimi blízkými bytostmi, kterým máme věnovat tolik pozornosti, kolik jí věnujeme sami sobě. Ani více, ani méně. Vždyť Boží přikázání lásky je jasné: „Miluj svého bližního, jako sebe samého.“ Vědomě otevřená a přátelská náruč člověka s otevřenýma očima poskytuje schopnost obejmout a vidět více než jen z povinnosti a slušnosti. Lidskou nouzi, duchovní vyprahlost a jistou hmotnou nezajištěnost našich bližních pochopíme, když něco z toho sami na sobě zakusíme. Neobávejme se skromnosti a nedostatku pohodlné hojnosti. Právě toto nás činí vnímavějšími vůči potřebám druhých lidí. Je nanejvýš nutné, abychom svět, ve kterém žijeme, proměňovali vkládáním hodnot trvale platných. Neublížíme nikomu, ani sobě, naopak, prospějeme sobě i všem, když ztlumíme své nároky rozhodnutím pro takový styl života, který rozmnoží touhu dávat, nikoliv jen brát, pamatovat na druhé, nejen na sebe, spokojit se s málem, aby bylo dost pro všechny. Takový životní styl, vysloveně křesťanský, nepřináší chudobu, ale bohatství svobody. Stačí nám nahlédnout do betlémských jeslí a připojit meditaci biblického textu o narození Spasitele. Je tam přítomno tolik šťastného světla božské a lidské dobroty, že se tím osvěcuje celá vánoční obloha. Kéž nás všechny stále provází světlo Boží i lidské lásky! V Ježíšově domácnosti s Marií a Josefem, je místo i pro nás. 

S požehnáním do nového roku 2023

Váš + Jan