Pastýřský list pro Nový rok 2012 L.P.

Marie Koscelníková 1.ledna 2012

Pastýřský list pro Nový rok 2012 L.P. Novoroční slavnostní pontifikální mši svatou dne 1. ledna 2012 celebroval v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskup Jan Baxant spolu s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem CssR., proboštem svatoštěpánské kapituly Jiřím Hladíkem Oc.R. a J. M. can. Martinem Davídkem. Tento den je velkým mariánským svátkem, nazývaným Slavnost Matky Boží Panny Marie.

 

Dómský farář P. Jiří Hladík Oc.R. přečetl Pastýřský list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta:

 

Pastýřský list pro Nový rok 2012 L.P.

Drazí bratři a sestry v Kristu,

zvláště v tento den vás všechny zdravím ve jménu Páně. Slavností Panny Marie Matky Boží opět vstupujeme do nového roku. Roku Páně 2012. Ze srdce vám všem, vašim blízkým a drahým, vašim rodinám přeji Boží požehnání a ochranu Ježíšovy Matky Marie.

Přesně před rokem jsem vám připomněl svátost křtu, protože v tříleté duchovní přípravě na cyrilometodějské jubileum roku 2013 nám právě křest poskytuje zdravé křesťanské sebevědomí, že patříme Kristu. Jeho vykupitelským dílem spása a radost věčného života je pro nás, bratři a sestry, milí křesťané, již připravena. Letos se má naše pozornost více zaměřit na svátost Ducha sv., svátost „křesťanské dospělosti - biřmování. Jak bych nemohl vzpomenout na vskutku pastorační návštěvy v jednotlivých farnostech naší diecéze, které jsem od začátku biskupské služby vykonal! Jistě, počty biřmovanců byly od místa k místu různé: od jednoho, pěti, deseti, patnácti až přes třicet připravených a hlavně odhodlaných mladších, mladých i starších křesťanů a křesťanek. Počty pro mne nejsou tak důležité, ale radost z víry, zřejmá touha po křesťanském životě a ochota v tomto světě svědčit o Kristu: to jsou hodnoty, které vyhlížím, hledám a spolu s vámi nacházím. Duch Boží vane, kde chce. A vane i v našem litoměřickém diecézním terénu.

Při zamyšlení nad svátostí biřmování bych vám rád nastínil několik skutečností. Předně chci vděčně poděkovat všem kněžím a jáhnům, mým nejbližším spolupracovníkům v pastýřské službě, ale i ostatním pastoračním pomocníkům, kteří slavnost biřmování ve svých farnostech připravovali a připravují. Vedle samozřejmé několikaměsíční duchovní přípravy, samotné organizace svatodušní události, má své důležité místo i následné setkání s biřmovanci, jejich kmotry, příbuznými a přáteli např. při společném obědě, kde se viditelně projevuje, že dospělí křesťané drží pohromadě, mluví spolu a že křesťanské společenství jsou ochotni hájit jako rodinu.

Musím se zde zmínit i o duchovní podpoře mnohých známých i neznámých věrných křesťanů a křesťanek. Jejich osobní působivý příklad v následování Krista vždycky měl a i nyní má oslovující sílu. Často si ani neuvědomujeme, kdo a kdy měl na nás samé rozhodující vliv svými modlitbami, oběťmi a věrohodným svědectvím života. Těmto tichým a většinou skrytým, vpravdě našim dobrodincům, též upřímně děkuji. Bez nich bychom nebyli těmi, kterými jsme.

Chtěl bych i vyslovit výzvu k těm, kteří svátost biřmování už přijali. Pamatujte, prosím, na vznešenou a šťastnou povinnost o Ježíši Kristu v tomto světě svědčit, svět a naše bližní ve světě žijící, evangelizovat. Uvědomělá víra, pravidelně živená modlitbou a četbou Písma sv. i vhodnou duchovní literaturou, svátostný život, statečné křesťanské životní postoje včetně šlechetného soucítění s lidmi jakkoliv ohroženými současnými napětími a krizemi, to bezpochyby je věrohodné svědectví. K tomu jste Duchem svatým a jeho dary navždy vybaveni! A ti, kteří svátost biřmování teprve obdrží, povzbuzuji, aby vytrvali ve svém svobodném rozhodnutí jít za Kristem a nenechali se odradit nikým a ničím. Že, milí čekatelé na křesťanskou dospělost - svátost biřmování, půjdete mezi svými vrstevníky někdy i „proti pohodlnému proudu většiny, se dá očekávat, ale nelekejte se toho! Kvalita vztahu k Ježíši se vytříbí a zpevní a vy sami tím jen získáte.

Na přímluvu Panny Marie - živého svědka víry, svatých Cyrila a Metoděje - spolehlivých zvěstovatelů víry, sv. Zdislavy - ženy žité víry i sv. Štěpána, který jako první pro víru v Krista prolil svou krev a dal příklad věrnosti ostatním, vám všem žehnej Bůh! Váš + Jan.