Poutní mše sv. na Dlouhé Louce

Dominik Faustus 19.června 2023

V pátek 16. června 2023 se v kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Dlouhé Louce u Oseka konala mše svatá, kterou celebroval R.D. Christopher Cantzen. Hudebně doprovázel Bohosudovský sbor pod vedením Miloše Boka. 

O výstavbě svatostánku na Dlouhé Louce bylo rozhodnuto v roce 1908 u příležitosti jubilejního 60. roku vlády císaře Františka Josefa I., obec chtěla zbudovat „kapli prostou, ale krásnou“. Základní kámen k nové kapli byl slavnostně položen 31. května téhož roku. Vlastní realizace stavby však proběhla až o dva roky později, kaple byla vysvěcena v neděli 15. srpna 1910 (svátek Nanebevzetí P. Marie) a dle dobových záznamů se patrně jednalo o největší slavnost v dějinách Dlouhé Louky. Po svítání se nad obcí rozezněly výstřely z hmoždířů, které oznamovaly počátek slavného dne. Do obce přibylo více než tisíc hostů, vedle nich pak četný lid z širého okolí. Vysvěcení kostela provedl urozený prelát Dr. Franz Schindler, c. k. univ. prof. z Vídně za asistence duchovních z oseckého kláštera. Mezi nejčestnějšími hosty byl Adolf hrabě z Valdštejna, okresní hejtman Franz Frank z Duchcova, osecký starosta Franz Pampam, celá obecní zastupitelstva z Flájí, Ládungu a z dalších míst. Pozvané osoby byly shromážděny v budově školy, odkud o deváté hodině dopolední vyšel průvod ke kapli, kde se odehrálo její vysvěcení a první bohoslužba. Kapli jako historizující stavbu v neobarokním výrazu vybudoval osecký stavitel Anton Bruchner. Interiér chrámu byl vybaven oltářem od bratří Hennlichových z Chomutova a byl zdoben sochou Nejsvětějšího srdce Ježíšova, v lodi byly zavěšeny obrazy křížové cesty a strop byl opatřen velkou nástropní malbou od Otty Hennlicha zachycující sv. Leonarda. Jeho kult byl na Dlouhé Louce pěstován od poloviny 19. st. a místní rolníci jej uctívali jako přímluvce za odvrácení nemocí dobytka. Zároveň byla o jeho svátku připomínána velká epidemie dobytčího moru v roce 1842, kdy na Dlouhé Louce pošel veškerý dobytek. Na den sv. Leonarda zde byl ještě v meziválečném období uplatňován zvyk nepracovat s dobytkem a nechat jej celý den odpočívat. Varhany kaple byly zhotoveny firmou Alfred Marcus & Zeidler z Mariánských Lázní. Na věži byla zavěšena trojice zvonů.

Pátek 16. června 2023, kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Dlouhá Louka

Foto: Jiří Breu