Poutní svatoštěpánská slavnost

Jana Michálková 3.ledna 2014

Poutní svatoštěpánská slavnostLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant při letošní slavnosti svatého Štěpána, prvomučedníka, ve svatoštěpánské katedrále v Litoměřicích (26. prosince 2013) udělil třem našim bohoslovcům služby lektorátu, akolytátu a kandidatury. Slavnost se konala za účasti návštěvy z pražské apoštolské nunciatury.

 

 

Letošní poutní svatoštěpánská slavnost se konala v litoměřické katedrále za účasti bohoslovců studujících za litoměřickou diecézi v Praze a Eichstättu - tři z nich přijali z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta služby lektorátu, akolytátu a kandidatury.

Hlavním celebrantem mše svaté byl diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. a sekretář z pražské apoštolské nunciatury Mons. Mislav Hodžić.

Slavnosti se účastnili všichni naši bohoslovci studující za litoměřickou diecézi - studenti Arcibiskupského semináře v Praze: Vít Machek (student 5. ročníku), Mgr. Štěpán Smolen (4. ročník), Mgr. Pavel Michalec (3. ročník) a Ing. Václav Novák (1. ročník) a Mgr. Lukáš Hrabánek (studující licenciát v německém Eichstättu).

Při mši svaté přijal bohoslovec Mgr. Štěpán Smolen službu lektora, Mgr. Lukáš Hrabánek službu akolyty a Mgr. Pavel Michalec byl biskupem přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v úvodu slavnosti přivítal všechny přítomné, v italském jazyce návštěvu z pražské apoštolské nunciatury - tamní řeholnice a sekretáře Mons. Mislava Hodžiće.

Poukázal na to, že jsme „v den pro nás slavnosti svatého Štěpána, prvomučedníka, přišli do naší svatoštěpánské katedrály jako ti, kteří chtějí poutním způsobem, tedy na cestě, ale i v určitém zastavení se u svědectví svatého Štěpána, povzbudit se ve víře a v následování Pána Ježíše, podobně jako jej velmi důsledným způsobem následoval i hlavní patron litoměřické katedrály, hlavní patron litoměřické diecéze - svatý Štěpán. „Svatý Štěpán, tak jako nikdo z nás křesťanů, není ve svém svědectví sám. Svatý Štěpán byl plný Ducha svatého. I my křesťané, pokud to myslíme s Pánem Ježíšem a vůbec se životem z víry vážně, máme být a jsme naplněni Duchem Božím, Duchem svatým, a proto také ve svém následování, v podávání svědectví v tomto světě nejsme sami, řekl.

V homilii pak řekl: „Jsem rád, že k udělení služeb našim bohoslovcům dochází právě v tento den, v den poutní slavnosti svatého Štěpána, kdy myslíme na celou diecézi a na všechny potřeby, které tato naše diecéze má. Jsem rád, že bohoslovci jsou tady spolu s námi v naší katedrále, už také proto, že je to jakési nenásilné, ale věřte mi, že velmi důležité upozornění, že potřebujeme nutně nová kněžská povolání a vůbec nová zasvěcená povolání, to znamená povolání od Pána Boha k tomu, abychom my křesťané zasvěceně, ne jen tak povrchně, lhostejně, bez zvláštního hlubokého zájmu, ale zasvěceně, to znamená opravdově, upřímně, podle svých sil svědčili v tomto světě o Pánu Bohu, o jeho existenci, o jeho přítomnosti a abychom šířili Kristovo radostné poselství, tedy evangelium do všech koutů, do všech farností, do všech míst, aby Kristova zvěst - evangelium se dostala ke všem obyvatelům naší, minimálně naší diecéze. Těch obyvatel je mnohem více než jeden milion a někteří z nich buď o Kristu ještě vůbec nic neslyšeli, anebo slyšeli jenom hlouposti a nesmysly, které v různých dobách a při různých příležitostech proti Kristu a proti Kristově církvi, ale třeba i proti jejím představitelům různé zdroje a různé kampaně přednášejí.

Jsme to tedy my, kteří v této diecézi pracujeme pro Krista, jsme to my, kteří chceme evangelium druhým lidem hlásat, a to nejenom slovem, ale svým životem svědectví, a jsme to my, kteří se také Kristovým evangeliem máme nechat vést a máme žít pod silou Kristova evangelia, tedy pod Božím slovem, i když jsme svým způsobem v tomto světě reprezentanty Kristovými a někteří i církví pověřeni Kristovo evangelium zvěstovat a zprostředkovávat. Ale to by nestačilo. Jsme ještě Pánem Bohem vyzýváni a žijeme v této naší diecézi proto, abychom se také pro Kristovo království, pro šíření Kristova evangelia obětovali, abychom se stávali smírnými obětmi. Kristus nás vybízí a velmi výstižně nám připomíná, že každá opravdová oběť je činěna ve skrytosti, tiše, nenápadně, bez nějakého zvláštního humbuku a reklamy.

K tomuto všemu, a jistě i ještě k dalším věcem jsme povoláni všichni - ale, přeci jen, Pán Bůh ještě dává osobnější a specifické povolání některým z nás, a ty dnes máme zde: Štěpána - ten má dnes svátek, Lukáše a Pavla. Ti mají být zvláštním způsobem pověřeni ke službě v církvi Kristově a jedině v duchu služby je za své spolupracovníky rád přijímám.

Štěpán - přečetl nám první čtení - má přijmout službu lektora, předčitatele Božího slova. Je nutné, aby každý lektor Boží slovo přednášel, předkládal. Přejeme proto Štěpánovi, aby nejenom předčítal Boží slovo srozumitelně, ale aby se s Božím slovem, které bude předkládat druhým, nejprve ztotožňoval. Aby Boží slovo platilo i pro něho. Aby to byla směrnice jeho života. To neznamená, Štěpáne, nic jiného, než jen to, abys žil podle Božího slova, které budeš předčítat.

Lukáš má přijmout akolytát. To znamená, že bude pověřen službou rozdávat Tělo a Krev Krista, tedy Nejsvětější svátost oltářní - eucharistii. Bude moci vést bohoslužby slova a svolávat lid k bohoslužbám. Akolytát je, Lukáši, spjat s eucharistií a eucharistie je dík díků Pánu Bohu. Při výkonu této služby, ať už ji budeš vykonávat kdekoli, třeba i v Eichstättu, kde momentálně studuješ, děkuj Pánu Bohu za svůj život, za křesťanský život. Tvoji blízcí tě ke křesťanskému životu vedli a já jsem rád, když jsem tě jako miminko pokřtil, že potom ve tvém životě následovala skutečně křesťanská výchova.

A Pavel - jako bývalý policista a učitel policejní akademie měl původně dohlížet nad těmi, kteří mají být chráněni a kterým má být pomáháno -, se nyní stane kandidátem jáhenství a kněžství. Nikdy nemůže být nikdo donucen k rozhodnutí přijmout kněžské nebo jáhenské svěcení. Samozřejmě to bude trvat ještě nějaký čas, ale kandidatura, Pavle, to už je první rozhodnutí. A já ti přeji ze srdce, abys toto dílčí, ale přeci jen svoje osobní rozhodnutí prohluboval ve všem, co děláš - v modlitbě, v meditaci, ve studiu. Abys jednou mohl podat to zásadní, celoživotní rozhodnutí pro jáhenství a kněžství, pro totální zasvěcení se Pánu Bohu.

Milí přátelé, bratři a sestry, je třeba, abychom pamatovali v modlitbách na naše bohoslovce a na všechny ty, kteří se chtějí zasvětit Pánu Bohu, abychom je stále vytrvale nesli v náručí svého srdce, svých modliteb.

V závěru slavnosti udělil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze, jménem římského velekněze požehnání s plnomocnými odpustky všem přítomným, kteří konají pokání, vyznali své hříchy a byli u svatého přijímání.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se setkává s bohoslovci studujícími za litoměřickou diecézi několikrát v roce. O Vánocích je pravidelně zve do Litoměřic, aby společně slavili mši svatou a v biskupské rezidenci společně poobědvali. Stěžejním tématem v rozhovorech je duchovní formace ke kněžství, osobní prožívání času v semináři, a v neposlední řadě i studium na teologické fakultě.

 

2013-12-26

Setkání v biskupské rezidenci. Foto: J. M. can. Martin Davídek