Pozvánka na historickou konferenci POOHŘÍ 5 - Církev a společnost

Jana Michálková 15.října 2014

Pozvánka na historickou konferenci POOHŘÍ 5 - Církev a společnostZveme vás na historickou konferenci „POOHŘÍ 5 - Církev a společnost“, která se koná ve dnech 16. a 17. října 2014 v prostorách Hradu Litoměřice. Akce je určena pro odbornou i laickou veřejnost.

 

V prostorách litoměřického hradu se tento týden uskuteční dvoudenní vědecká konference na téma „Církev a společnost. Na programu je široká škála archeologických a historických referátů z regionu Poohří (severozápadních Čech). Akci pořádá Historie a současnost Poohří, o. s., Státní oblastní archiv Litoměřice a Biskupství litoměřické. Konference bude zahájena ve čtvrtek 16. října ve 12.00 hodin za účasti Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.

„Program je pestrý. Zahrnuje období od středověku až do poloviny 20. století a témata od osudů jednotlivých lidí přes dějiny institucí, knihoven, staveb až po různé zajímavosti a drobnosti, uvedl Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického. Ten zde bude hovořit na téma „Shodné a rozdílné v dějinách farností Milešov a Sutom v pátek 17. října ve druhém přednáškovém bloku, který začíná v 10.15 hodin.

Zhruba dvacetiminutové příspěvky jednotlivých přednášejících jsou první i druhý den strukturovány do čtyř přednáškových bloků. První den začínají po slavnostním zahájení, druhý den od 9.00 hodin. Vyslechnout si je kromě odborníků může i laická veřejnost, kterou pořadatelé na tuto konferenci srdečně zvou. Vstupné je dobrovolné.

 

Občanské sdružení „Historie a současnost Poohří vzniklo koncem roku 2009. Jeho cílem je kulturní rozvoj regionu severozápadních Čech, propagace regionu, prohlubování a popularizace znalostí o jeho historii a nadregionální spolupráce s kulturními institucemi obdobného zaměření. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů je pořádání každoroční vědecké konference a následné vydání sborníku.

První ročník konference POOHŘÍ se konal v roce 2010 v Lounech. Následující ročníky probíhaly v Žatci, Kadani, opět v Lounech a nyní v Litoměřicích. Pořádání letošní konference podpořilo Město Litoměřice.

Bližší informace naleznete na http://www.poohri.org/

 

Pozvánka - program.pdf ke stažení.

 

Program:

Konference POOHŘÍ 5 - Církev a společnost

16. a 17. října 2014

Hrad Litoměřice (Tyršovo náměstí 68)

 

Čtvrtek 16. října 2014

12:00 Zahájení konference:

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

PhDr. Marek Poloncarz, SOA Litoměřice

PhDr. Jan Mareš, Ph.D., Historie a současnost Poohří, o. s.

 

12:30 I. blok

PhDr. Zdeněk Uhlíř (NK Praha)

Společnost a církev v českých městech pozdního středověku

Mgr. Daniela Brokešová (SOA Litoměřice)

Pečeti kolegiátní kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích

ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. (OM Louny)

Probošství postoloprtského kláštera

 

13:45 II. blok

PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Ondřej z Rakous - libochovický farář

Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Kolovratská fundace augustiniánského kláštera v Dolním Ročově a její reflexe v malířské výzdobě Ročovského graduálu

PhDr. Dagmar Štefancová (NM Praha)

Fragmenty středověkých liturgických knih a jejich život po životě

 

15:15 III. blok

Mgr. Ondřej Faktor (NG Praha)

Gotické nástěnné malby v Černochově, okr. Louny

Mgr. Jan Leibl - Mgr. Jaroslav Skopec (NPÚ ÚOP Ústí n. Labem)

Kostel sv. Mikuláše (biskupa) v Běsně, okr. Louny

Mgr. Filip Krinke (Biskupství Litoměřice)

Vývoj knihovny litoměřické kapituly od 16. století po současnost

 

16:30 IV. blok

PaedDr. Petr Rak (SOkA Kadaň)

Stylizace raně novověkých vkladů v trhových knihách měst Louny a Žatec

Mgr. Veronika Doušová (SOkA Rakovník)

Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického a lounského kostela v raném novověku ve světle zádušních knih

Bc. Martin Wolf (ÚAPP Most)

Opočno u Loun v raném a vrcholném středověku

 

Pátek 17. října 2014

9:00 I. blok

Prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D. (FA ČVUT Praha)

De voluntate serenissimi principis. Kaple sv. Viléma a kostel Narození Panny Marie v Roudnici: církev a šlechtický patronát na prahu novověku

Mgr. Iva Prošková (FF UJEP Ústí n. Labem)

Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a zbožnost jako součást každodenního života barokních Čech

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP Ústí n. Labem)

Michael Osvald Thun - barokní patron farnosti Klášterec nad Ohří

 

10:15 II. blok

Mgr. Tomáš Velička (ÚČD FF UK Praha)

Zbožné donace žateckých měšťanů v době předhusitské

PhDr. Věra Laštovičková (VŠUP Praha)

Luteránské kostely v Čechách jako výraz německé národní identity?

Mgr. Martin Barus (Biskupství Litoměřice)

Shodné a rozdílné v dějinách farností Milešov a Sutom

 

11:45 III. blok

PhDr. Ondřej Hladík (KDH VS ČR)

Perzekuce farářů ČCE po únoru 1948

Kateřina Bílá - Mgr. Eva Konířová (Vlastivědné muzeum Jesenice)

Farář Miloš Vejvoda

Mgr. Stanisław Tokarz (Papežská univerzita Krakov)

Bohoslovci z Těšínska v Litoměřicích

 

13:00 IV. blok

Mgr. Petr Zelinka, archivář salesiánské provincie SDB

Štěpán kardinál Trochta (1905-1974), první tři roky jeho biskupské služby v Litoměřicích

Adam Zítek (FF UK)

„Akce K v severozápadních Čechách. Průběh a důsledky likvidace klášterů