Pozvánka na poutní duchovní cestu do Izraele

Jana Michálková 6.února 2013

Pozvánka na poutní duchovní cestu do Izraele Zveme zájemce na poutní duchovní cestu do Izraele, která bude probíhat od 2. do 11. března 2013. Desetidenní cestu po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma pořádá CK Křížek ve spolupráci s Katolickým týdeníkem. Pouť duchovně doprovodí generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.

 

O akci jsme informovali v 10. čísle našeho diecézního časopisu ZDISLAVA. Zároveň jsme oslovili P. Přibyla, aby nám v souvislosti s touto cestou odpověděl na několik otázek. Celý text naleznete ve Zdislavě 2012/10 na straně 16-17.

 

Charakteristika cesty:

Cílem této poutní duchovní cesty je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem - jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. - lze uskutečnit různým způsobem. Náš způsob nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní velikonoce. Naším prvotním cílem nejsou jednotlivá svatá místa, ale cesta, jejíž cíl i počátek leží v Jeruzalémě.

Pořadatel cesty: CK Křížek (www.ckkrizek.cz, Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4, tel.: 732 922 737, 241 911 248, e-mail: info@ckkrizek.cz) ve spolupráci s Katolickým týdeníkem

Termín cesty: sobota 2. 3. - pondělí 11. 3. 2013

Duchovní doprovod: P. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze

Cena cesty: 26.990 CZK za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

Konečná cena zahrnuje: autobusový transfer v den odletu na letiště Ruzyně, veškeré náklady na leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha (letenky, palivové příplatky, letištní a bezpečnostní poplatky), dopravu turistickým klimatizovaným autobusem po Izraeli, 8x ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 8x polopenzi (snídaně a večeře), veškeré vstupy dle programu, veškeré bakšišné (bakšišné patří zcela samozřejmě k obchodnímu životu Izraele, některé cestovní kanceláře ho účtují zvlášť, zde je bakšišné však již započteno v konečné ceně zájezdu), česky hovořícího a státem Izrael akreditovaného průvodce, duchovní doprovod P. Stanislava Přibyla CSsR, cestovní zdravotní pojištění, výjezd vozidly taxi na horu Tábor.

Ubytování: Ubytování je zajištěno v hotelích, kibucu a poutnických domech v jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (1x v Judské poušti, 1x v Betlémě,  3x v Nazaretě, 3x v Jeruzalémě).

Stravování: Stravování je zajištěno formou polopenze (snídaně a večeře).

Doprava: Doprava je zajišťována letecky s ČSA, po Izraeli klimatizovaným turistickým autobusem.

 

Program cesty:

1. den - sobota: bohoslužba na začátek duchovní cesty bazilice sv. Markéty v Břevnově, následně odjezd autobusem na letiště Ruzyně, odlet letadla ve 23.55 hod.

2. den - neděle: přílet do Tel Avivu v 04.35 hod., přejezd do pouště, nedělní ranní mše sv. v poušti, jednoduchá snídaně v poušti, návštěva kláštera sv. Gerasima, seznámení se s tradicí pouštního mnišství, příjezd k Mrtvému moři, fakultativní návštěva přírodního parku Ein Gedi, možnost koupání a odpočinku, večeře a nocleh v kibucu,

3. den - pondělí: ranní modlitba v poušti, návštěva Kumránu (duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře), návštěva tradičního místa Ježíšova křtu nedaleko od ústí Jordánu do Mrtvého moře (Betanie za Jordánem), obnova křestních slibů, návštěva a prohlídka Herodionu, příjezd do Betléma, návštěva a prohlídka pole a kaple Pastýřů, bohoslužba, večeře a nocleh v Betlémě,

4. den - úterý: v brzkém ránu možnost účasti na mši sv. v jeskyni Narození Ježíše Krista, po snídani prohlídka Betléma, baziliky Narození Ježíše Krista, kostela a kláštera sv. Kateřiny, Mléčné jeskyně, transfer do Nazaretu, prohlídka města, bývalé nazaretské synagogy, baziliky Zvěstování, chrámu sv. Josefa - Svaté Rodiny, večeře a nocleh v Nazaretu

5. den - středa: po snídani návštěva archeologických vykopávek v Cipori, metropoli Galileje v dobách římské nadvlády, návštěva Kány Galilejské spojená s obnovou manželských slibů, kostela Zázraku, odpoledne pěší výstup na horu Tábor (pro méně fyzicky zdatné výjezd vozidly taxi), na vrcholu piknik a návštěva baziliky Proměnění Páně, mše sv., večeře a nocleh v Nazaretu

6. den - čtvrtek: po snídani odjezd ke Galilejskému jezeru, návštěva Hory Blahoslavenství s kostelem Blahoslavenství - bohoslužba slova, pěší sestup ke Galilejskému jezeru, Kafarnau s jeho archeologickými vykopávkami, dle tradice někdejšího domu Šimona Petra, koupání v Galilejském jezeře, Tabgha na břehu jezera - návštěva baziliky Rozmnožení chlebů a ryb a chrámu Primátu sv. Petra s Mensou Christi - mše sv., večeře a nocleh v Nazaretu

7. den - pátek: po snídani odjezd z Nazaretu směrem do Jeruzaléma podél Jordánu, po příjezdu do Jeruzaléma pěší putování údolím potoku Cedron do Getsemanské zahrady, prohlídka baziliky Všech národů, návštěva židovské páteční bohoslužby v synagoze, večeře v hotelu, po večeři procházka nočním jeruzalémským Starým městem bez výkladu - sabat v Jeruzalémě, nocleh v Jeruzalémě

8. den - sobota: po snídani celodenní prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků, křížové cesty (Via dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty, večeře a nocleh v Jeruzalémě

9. den - neděle: v časných ranních hodinách účast na mši sv. v chrámu Božího hrobu od 05.15 hod, následně společná snídaně „na střechách jeruzalémských, návštěva Chrámového pahorku a zakončení duchovního programu cesty u kaple Nanebevstoupení, od oběda individuální volno v Jeruzalémě, brzká večeře, nocleh v Jeruzalémě

10. den - pondělí: ve 01.15 hod. odjezd na letiště, odlet letadla v 05.05, přílet do Prahy v 09.15 hod.

Více informací, fotogalerie z cest i videa získáte na: www.ckkrizek.cz

 

 

Izrael3.jpg

Poutníci u příbytků poustevníků v poušti u kláštera sv. Gerasima. Foto Pavel Lagner

Foto v úvodu článku: Ranní mše sv. na poušti - Vádí (Wadi) Qelt. Foto Pavel Lagner

Fotografie poskytla CK Křížek.