Pracovník Charity přednášel o Mongolsku

Jana Michálková 25.července 2010

Pracovník Charity přednášel o MongolskuO zajímavostech Mongolska i tamním působení litoměřické Charity přednášel v neděli 25. července 2010 v sále Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích pracovník Diecézní charity Litoměřice Roman Striženec. Přednáška byla součástí programu městských misií v Litoměřicích (25. 7. – 1. 8. 2010).

 

 

 

Diecézní charita Litoměřice se již čtvrtým rokem podílí jako spoluřešitel na projektech zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku. V současné době jsou v této zemi realizovány tři projekty zahraniční rozvojové spolupráce, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Všechny tyto projekty směřují k podpoře budování systému sociální práce v Mongolské republice a tím ke snižování míry chudoby především u zranitelných skupin obyvatelstva.

Charita Česká republika zřídila v Ulánbátaru hned na počátku svého působení stálou kancelář s několika stálými pracovníky z řad místních obyvatel a několika externími spolupracovníky.

Roman Striženec byl pověřen přechodným řízením této mise - a to v období prosince roku 2009 a ledna 2010.  Jeho hlavním úkolem bylo zajistit standardní chod mise a řídit proces předání projektových výstupů partnerským organizacím.

Podle Strižence i nadále zůstává strategickým záměrem Diecézní charity Litoměřice další rozvoj aktivit směřujících do této země a přímá podpora partnerského subjektu, kterým je kongregace Dona Bosca v Ulánbátaru.