Promluva Mons. Jana Baxanta na říjnovém Kněžském dnu

Milena Davídková 8.října 2019

Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na Kněžském dnu v úterý 8. října 2019 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

Drazí bratři,

scházíme se ne příliš často jako jedno litoměřické presbyterium, tak pestře poskládané z kněží a jáhnů. Vlastně dvakrát ročně, při Kněžském dnu a na Zelený čtvrtek při dopolední bohoslužbě Missa chrismatis v katedrále a event. někteří i při Formačním dnu, konaném též dvakrát za rok. Samozřejmě se během roku setkáváme i při jiných pastoračních příležitostech a předpokládám, že se spontánně setkáváte prostě jako bratři, a tedy bez nadsázky příbuzní, sobě blízcí. Prosím, pokud víte, že některý z Vašich a našich spolubratří kněží a jáhnů ve Vašem třeba i vzdáleném sousedství žije tak trochu osaměle, v izolaci, navštivte ho, zavolejte mu, aby věděl, že jeho osud není nikomu z nás lhostejný. Nenechte se odradit odmítnutím ani možná i nepřátelskou odezvou. Vím z vlastní zkušenosti, že to zabolí, ale překonali jsme přece i jiné rány a složitosti! Když už jsem zmínil naše vzájemná setkání, pak bych Vám rád poskytl několik témat, která bychom při podobných příležitostech mohli s užitkem společně diskutovat. Jsou to témata známá, nikoliv nám cizí. Nechci, aby to byla nějaká praktickému pastoračnímu životu vzdálená akademická teologie, ale současně odmítám i přízemní, povrchní a laciné farářské povídání. Toužím po tom, abych Vám sdělil, co mi leží na srdci a o čem při denní myšlence na Vás uvažuji. Je to prozatím pětice z mnoha dalších témat.

1/ jedno presbyterium: v současné době vyspělé elektronické techniky a s tím spojené elektronické komunikace se lidský makrosvět zplošťuje na jakýsi mikrosvět. Původní dálky a šířky vzdálených krajů a kultur, ras a náboženství se rázem stává nám až mnohdy nebezpečně blízkým v tom smyslu, že nejsme dostatečně vybaveni vnímat a přijímat skutečnosti cizí a neznámé. Co nám připadalo ještě před nedávnem snad nemožné, např. kněží černé pleti obývající české fary a působící v české pastoraci, abych zmínil alespoň toto, je už realitou, samozřejmě dosud ojedinělou. Když s námi v litoměřickém semináři v době totality studoval černoch Peter Aholu, byla to pro nás nevídaná rarita. Kdo z nás by si ještě před několika lety připustil, že bude jednou běžné komunikovat s lidmi muslimského náboženství, už také obyvateli našich stejných měst a obcí! Pravidelně, každý rok mě opakovaně navštěvuje muslimský lékař zdejší litoměřické nemocnice. Ne proto, aby vykonal společenskou povinnost (a propos: většinou v době křesťanských Vánoc či Velikonoc), ale, jak vždy říká, aby si mohl přátelsky popovídat s člověkem věřícím v jednoho Boha. Právě od tohoto lékaře jsem se více dozvěděl o Damašku, kde se narodil, a o syrském Aleppu, vzácném, historickém a nyní, žel Bohu, zničeném a těžko obnovovaném městě se vzpomínkou na jeho někdejší nebývalou krásu. Přítomnost a blízkost těchto lidí je novým prvkem naší české lidské společnosti, avšak je i novou, zdánlivě novou – vždyť Kristova církev je společenstvím všech národů a jazyků – skutečností české katolické církve, našich diecézí. To, co bývávalo cizorodé, a proto nezvyklé, je nyní postupem času nám bližší a vlastní a kupodivu už i obvyklé. Rozhodujícím faktorem není násilný vlom cizích (promiňte) elementů do našeho domácího prostředí, ale křesťanská ochota, resp. kněžská velkorysost diecézního presbyteria otevřít zajištěné brány tohoto svým způsobem vybraného společenství a vědomě vpustit nikoliv nepřehledný dav, ale osobně přivítat každého jednotlivce; před branou cizince, za branou domácího hosta. Důraz na osobní vnímání každého takového člověka není přehnaná úzkostlivost nepevného organizmu, ale je to respekt vůči každé lidské duši a navíc způsob, jakým sám Kristus jednal s námi lidmi. Nebyli jsme pro Něho nikdy davem, ale skláněl a přibližoval se s osobní empatií ke každému jednotlivému člověku zvlášť. Duchovní síla našeho diecézního presbyteria je v semknutosti jednoho s druhým, ale i ve vůli kohokoliv z nás podat ruku, otevřít srdce, uskrovnit se, ochotě dělit se s potřebnými. Pokud takové klima křesťanské pozornosti bude vládnout v našem diecézním presbyteriu, pak můžeme dát příklad i obyvatelům a našim spoluobčanům v celé české společnosti.

2/ přátelství: protože mám na mysli ty nejcennější a nejdelikátnější vztahy mezi osobami, nemluvím o kamarádství, i když je neodsunuji, a nemluvím ani o soudržnosti tmelící každou partu kluků či holek, chlapců a dívek, pánů i dam. Mám na mysli přátelství člověka s Bohem, přátelství mezi blízkými osobami např. jednoho rodu, přátelství, kterým nás jako své lidi a sobě zasvěcené osoby dobrý Bůh obdaroval. Stav takového přátelství nikdy nemůže být pouze archivován, zakonzervován, anebo vytlačen na periferii celé škály našich osobních vztahů. Skutečné přátelství i mezi milujícími lidmi může časem chřadnout a vyprchat. Je-li odkázáno pouze na citová vzplanutí, intenzita vztahů obvykle trvá omezenou dobu. Zásadním rysem živosti mezilidských vztahů je ochota přátelství živit a posilovat postoji trpělivosti a rozhodnosti spíše dávat než brát. Pro nás, zasvěcené osoby, kněze a jáhny, je prvním, a proto eminentním vztahem přátelství s Kristem. Bez jeho vědomí a jeho povolání bychom nikdy nebyli tím, čím nyní jsme. Všimněme si, milí bratři, že Ježíšův zájem o nás a naše tehdejší reakce na něj, třeba již před mnohými lety uskutečněné, neprobíhal stylem dobývání našeho vlastního teritoria, námi přísně střeženého lidskou pohodlností a ohledy, ale byl to „vánek“, žádné zemětřesení a burácení nebes, které se snad kvůli nám otevíralo. Když člověk rozpozná slabounkou nitku, kterou mu jemně podává Spasitel, aby se jí chytil, když v sobě zakusí neodolatelný žár jiskry, jež z Krista přeskočila do naší duše, pak začínají dějiny Ježíšova osobního nevysvětlitelného a nevyzpytatelného přátelství s námi. Tento vztah je nadán velkou výhodou: nevyprchá. Možná jednostranně ano, tedy jedině z naší strany, ale nikdy ze strany Kristovy. I za zrazujícím Petrem se Ježíš bolestně už v poutech dívá a odcházejícího bohatého mládence Kristus s láskou sleduje, dokud se mu zcela nevzdálí. Přátelství se Synem Božím a synem Panny Marie, drazí bratři, živme, prosím, každodenní a vřelou modlitbou. Bez ní ztrácíme dech!

3/ liturgie: když bychom se lidí tohoto světa zeptali, jak nás, české duchovenstvo, vidí, snad bychom nedostali odpověď podobnou té, kterou vyřkl polský režisér na účet tamních duchovních: jsou to kariéristi, alkoholici a pedofilové. Jak lacině a populisticky zahrál na struny nízkých lidských pudů českých diváků filmu v Uherském Hradišti, jakož i ve své domovině, vlasti sv. papeže Jana Pavla II., sv. Maxmiliána Maria Kolbeho a tak mnohých jiných polských kněží, jáhnů a zasvěcených osob, obětujících se za obrácení hříšníků v misiích celého světa. Naši pozorovatelé by asi řekli: jsou to obřadníci, vykonávají nějaké nesrozumitelné obřady. A určitě by ještě připojili: a jde jim o peníze. Ano, milí bratři, i takový obraz o nás mají mnozí naši současníci. Sami jste jistě mnohokrát poznali, že marné je všemožné vysvětlování a uvádění na pravou míru. Nicméně, jaké o nás mají naši vlastní lidé, které bychom jen stěží mohli podezřívat z předsudků a nespravedlivého odsuzování? Vždyť nás vidí zblízka a sledují nás s velkou pozorností. Každý z nás je pod jejich zbožnou lupou. Určitě bychom na tom byli mnohem hůř, kdybychom jim byli lhostejní a zájem o nás by nejevili žádný. Jak nás tedy vidí oni, a jak nás vidí Kristus, náš Mistr a Pán, a jak se my jevíme jeden druhému? Kdybychom pro naše lidi měli být jen obřadníky, pak by nemělo velký smysl prosit je o modlitby za nás. Obřadníkovi je smyslem života pouhý obřad. Vystačí si na to sám, proč by žádal o duchovní pomoc druhé? My ale nejsme obřadníci, i když to někdy tak vypadá. My jsme liturgové, Boží vyvolenci, uvádějící druhé i sebe do Božích tajemství. Jsme správci těchto tajemství. U oltáře stojíme. Není to však ani pult trhovce ani dílenský stůl. Je to přece obětiště, hořící keř, místo posvátné hostiny. Není rozhodující, zda stojíme vpravo nebo vlevo, vepředu nebo vzadu. Konáme „in persona Christi“, jedině s bázní a chvěním vyslovujeme přesně to a tak, jak to vyslovil Kristus jedinkrát za život při Poslední večeři, event. přibit ke kříži na Kalvárii. To, co se odehrávalo v prostoru Ježíšovy vydanosti a současně apoštolské zrady, co se v Kristově opuštěnosti dělo na hoře zvané „lebka“, to přece nebyly žádné obřady! Tam tekla krev, vysílením umíral jediný Spravedlivý a všechno se to konalo pro trvalé, věčné dobro všech lidí. Něco takového se zcela vymyká jakémukoliv sebevznešenějšímu obřadu! Nic jiného se, drazí bratři, na našich oltářích neodehrává. U nich stát a jich se dotýkat nemůžeme bez živé víry a opravdové pokory a zkroušenosti naší kněžské duše!

4/ evangelizace: upřímně Vám sděluji, milí bratři, zvěstovatelé Kristova evangelia a Ježíšem povolaní katechizovat nedospělé i dospělé, že jednou z mnohých velkých pastýřských bolestí je, že tak mnozí naši bratři a sestry, obývající rozsáhlý terén litoměřické diecéze a navštěvující školská zařízení civilní i církevní, tedy biskupská, jsou a zůstávají téměř bez znalostí o Kristu, Vykupiteli člověka a jediné lidské záchrany. Jsem nesmírně vděčný za jakoukoliv Vaši katechetickou a evangelizační iniciativu u dětí, mládeže i dospělých. Dostali jsme především my, pokračovatelé v apoštolském díle, vznešený úkol seznamovat lid s nejzásadnější pravdou života: Kristus člověka spasil. Je nám církví svěřeno poslání naplňovat Ježíšův úmysl: chválit Boha a děkovat Mu. Nadšení pro evangelizaci a katechezi dětí i dospělých nám nikdo nemůže nařídit. To je logická a spontánní odpověď zasvěcené osoby, ve které si Bůh zalíbil a už kdysi započal dobré dílo. Skutečně, drazí bratři, mluvme s dětmi i dospělými o Pánu Bohu, o nich pak s Pánem Bohem. Naše vážené pastorační pomocníky, katechetky a katechety, ze srdce zdravím a děkuji jim za jejich ušlechtilou výpomoc. Vám, milí bratři, však připomínám, že tito všichni naši věrní dobří přátelé, nás v katechizování a evangelizaci jen zastupují, když my z objektivních důvodů na čas nemůžeme. Jen nám, učitelům víry a správcům Božích tajemství, byl dán Kristův pokyn: Jděte a hlásejte evangelium všem národům! A získávejte mi učedníky. V tom jsme nenahraditelní.

5/ eschatologie: při každé eucharistické slavnosti mše svaté, jistě denně přinášené k Boží oslavě, se bohoslužebné texty dovolávají druhého příchodu Ježíše Krista. Oprávněně a zcela správně. Nic důležitějšího nás, všechny lidi, celý svět a celý vesmír, nečeká, než právě jeho příchod. On určitě přijde, neomešká se. Nevíme však kdy. Jedno víme dobře. My z tohoto světa jednou odejdeme. Bez přehánění nutno konstatovat, že každým dnem se smrti blížíme. Neznáme okolnosti, za jakých naše odvolání z tohoto světa nastane. Hřbitovů a hrobů je stále dost a dost. Podstatná je naše osobní duchovní připravenost. Propásnout okamžik odchodu na věčnost nemůžeme, ale vystavovali bychom se vážnému, doslova zákeřně smrtelnému nebezpečí, kdybychom v sobě nechali bujet nádory těžkých hříchů. Drazí bratři, prosím a vybízím Vás, mějte trvalou a nezaměnitelnou výbavu své existence zasvěcené osoby při sobě: svého zpovědníka. Svátost eucharistie si snadno můžeme podat sami. Svátost smíření po pravidelné, upřímně vykonané zpovědi, si udělit sami nikdy nemůžeme! Amen