První den národní pouti do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České

Milena Davídková 11.listopadu 2019

Více než dva tisíce českých poutníků s českými vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením sv. Anežky České v klopě se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě české světice a patronky společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní zahájení národní pouti se uskutečnilo dnes odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, dopoledne se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.

V úterý uplyne 30 let od chvíle, kdy přemyslovskou princeznu svatořečil papež Jan Pavel II. Mnozí z poutníků či kněží přijeli po třech desítkách let podruhé, aby Anežce symbolicky děkovali za dar svobody. Ta do Československa v podobě pádu totalitního režimu přišla pár dní po slavné chvíli ve Vatikánu. 

Modlitba k národním patronům

Ještě před zahájením pouti zavítali biskupové dopoledne do baziliky sv. Klimenta, kde se modlili k českým národním patronům a připomenuli 1150 let od úmrtí sv. Cyrila. Poté v katakombách pod bazilikou, kde je hrob svatého Cyrila, vzdali patronům také úctu a díky.

85359

„Ačkoliv u nás už křesťanství bylo, tak až Cyril s Metodějem našli cestu k srdci lidí. Chceme tedy děkovat a prosit, abychom dokázali šířit víru po vzoru sv. Cyrila. Potřebujeme vzor, příklad a přímluvu světců, abychom dalším generacím předali poklad víry, který jsme obdrželi skrze tyto světce,“ řekl arcibiskup Jan Graubner.

Slavnostní zahájení v Santa Maria Maggiore

Slavnostní zahájení národní poutě se uskutečnilo odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, kde se slavila mše svatá. Desítky českých a moravských věřících z celé země stály dlouhou frontu před bazilikou v silném dešti, který Řím skrápí už druhý den a provázejí ho i bouřky. Vstup do baziliky byl spojen s bezpečnostními prohlídkami, všichni se ale na zahájení mše dostali včas.

Mši celebroval arcibiskup olomoucký Jan Graubner, homilii pronesl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Poutníků bylo nakonec tolik, že přichystané Tělo Páně nestačilo pro všechny účastníky mše a muselo být přineseno ze sousedního kostela. Podle odhadů se mše účastnilo více než 2200 poutníků.

„Od převratných událostí podzimu roku 1989, které u nás přinesly pád totalitního režimu bez použití násilí, a jejich předzvěsti - kanonizaci svaté Anežky České, jsme po třiceti letech na místě, kde to pro nás a naši zemi začalo. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit,“ řekl v úvodu své homilii biskup Cikrle.

Církev jakožto společenství v Kristu

Ve svém kázání se pak dále zaměřil na církev jakožto společenství v Kristu a s ohledem na místo, kde se slavila mše, také na Pannu Marii, která je pro svůj významný podíl nazývána Matkou církve. Řekl, že čtení z knihy Zjevení neboli Apokalypsy nám představuje obraz města nazvaného Nový Jeruzalém, který je vystrojený jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha a sestupuje z nebe jako dar od Boha.

„Nový Jeruzalém se představuje jako Boží přebývání s lidmi, které je zcela novou kvalitou života. Celá 21. kapitola knihy Zjevení je popisem nepopsatelné krásy a nádhery města se stále otevřenými dvanácti branami pro všechny, kdo touží vstoupit do niterného společenství s Bohem a Beránkem – Kristem,“ zdůraznil biskup Cikrle.

„Milí poutníci, sestry a bratři. Popisované město a nevěsta jsou symboly církve v jejím eschatologickém dovršení, ale v církvi, která je cestou i cílem Božího plánu, již žijeme. A právě společenství s Kristem směřuje k jejímu dovršení. Proto sv. Pavel definuje církev, privilegované místo spásy lidí, jako ´tělo Kristovo´, tedy organismus, který se z nepatrného začátku rozrůstá. Není lidským výrobkem,“
prohlásil biskup Cikrle

Setkání Panny Marie s andělem

Bazilika, ve které dnes byla národní pouť zahájena, je zasvěcena Panně Marii. Její stavba začala v roce 432, rok poté, kdy Efezský koncil potvrdil Ježíšovu matku Pannu Marii jako bohorodičku. Právě v tomto kostele roku 867 papež Hadrián II. za přítomnosti svatých Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil k užívání, řekl biskup. Ve své homilii pak připomněl scénu Zvěstování, tedy setkání Panny Marie s andělem.

„Jedná se o jedinečně hvězdnou hodinu lidstva. Maria ví, že ji Bůh volá k podílu a účasti na tom, co dobrého chce dát všem lidem, a odpoví: ´Jsem jeho služebnice a toužím a chci udělat to, co chce On.´ A toto setkání ukončují v Bibli slova, která už obvykle nevnímáme. Znějí takto: ´A anděl od ní odešel.´ Opustil ji a nechal ji samotnou,“ pokračoval v kázání biskup Cikrle.

„A kde je anděl nyní? Stojí před každým z nás a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh vyvolil. Chceš se podílet na tom dobrém, co chce Bůh dát lidem? Chceš dát život Kristu? Ač se to nezdá, je to klíčová hodina a událost našeho života.  I  sv. Anežka takto přijala  svoji mateřskou úlohu. A co já? Anděl stále čeká. Co mu odpovím, aby mohl ode mne v pokoji odejít?“ uzavřel svojí homilii biskup Cikrle.

Program národní pouti na příští dny

Národní pouť pokračuje v úterý dopoledne hlavní bohoslužbou v bazilice sv. Petra, kterou povede kardinál Dominik Duka OP. Vpodvečer je v bazilice sv. Jana v Lateránu na programu koncert České nebe. Uvede dílo vzniklé také u příležitosti svatořečení Anežky. Jde o cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh.

Ve středu 13. listopadu navštíví poutníci pravidelnou generální audienci papeže Františka. Čeští a moravští katolíci mu tam předají sochu sv. Anežky České a výtěžek z charitativní sbírky po chudé a potřebné.

Zdroj: ČTK, Tiskové středisko ČBK, cirkev.cz

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho
při národní pouti do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České (bazilika Santa Maria Maggiore, 11. listopadu 2019) ke stažení

Výběr fotografií z 1. dne národní pouti naleznete ve fotogalerii 


Kompletní fotogalerie 
na webu Člověk a víra:

https://www.clovekavira.cz/ detail-galerie/114d2ad5-ce2e- 4a68-a71f-c0262c59b630
https://www.clovekavira.cz/ detail-galerie/fe62e15e-421b- 45d2-a586-853167344463

85360Foto: Roman Albrecht, Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra