První nešpory obnovené litoměřické kapituly se konají o Slavnosti Zvěstování Páně

Jana Michálková 25.března 2011

První nešpory obnovené litoměřické kapituly se konají o Slavnosti Zvěstování PáněV den Slavnosti Zvěstování Páně (v pátek 25. března 2011) se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích konají první nešpory obnovené katedrální kapituly. Kanovníci Katedrální kapituly u sv. Štěpána se budou k modlitbě nešpor pravidelně scházet každý poslední pátek v měsíci a první neděli v měsíci. Začátek je vždy v 15.30 hodin.

 

Slavností Zvěstování Páně si připomínáme den, v němž byl anděl poslán k Panně Marii, aby jí řekl, že se má stát matkou Syna Božího. „Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.  Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem? Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného'. Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. (Lk 1,26-38)

 

„Jistě měli v určitém smyslu pravdu staří Florenťané, když začínali počítat občanský rok nikoliv od 1. ledna nebo od Vánoc, nýbrž od 25. března, čili ode dne Zvěstování a vtělení Božího Slova. Tímto datem nepočínají snad dějiny některého města, kultury či civilizace, nýbrž dějiny veškerého nového lidstva. Hlavním představitelem andělského zvěstování je Panna Maria, hlavním představitelem tajemství je Ježíš Kristus, říká probošt kapituly, J.M. can. Jiří Hladík. „V tento den pronáší nazaretská dívka své „Fiat - staň se, když souhlasí, aby se v ní - ženě a dceři Evině - naplnila Boží vůle. V tomto okamžiku totiž věčnost vstupuje do času a Bůh se stává dějinnou událostí.

Slavnost Zvěstování byla zavedena asi koncem 4. století. V 5. století byla rozšířena na Západě i na Východě, jen ve Španělsku se slavila 18. prosince.

V misálu papeže Řehoře Velikého (Liber Sacramentorum), který žil v letech 540 - 590, má název „Annuntiatio Angeli ad B. Maria - Zvěstování anděla Panně Marii s modlitbou: „Bože, ty jsi chtěl, aby se dnešního dne vtělilo Tvé Slovo v lůno blahoslavenné Panny Marie. Dej nám slavit tak tento svátek, abychom se ti líbili.

Z této doby je také modlitba, kterou užíváme dodnes při modlitbě Anděl Páně: „Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.