Rozloučení s Mons. Josefem Stejskalem

Jana Michálková 3.února 2014

Rozloučení s Mons. Josefem StejskalemZcela zaplněný kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici se v sobotu 1. února 2014 loučil s arciděkanem Mons. Josefem Stejskalem, papežským prelátem, emeritním kanovníkem litoměřické katedrální kapituly. Ten zemřel na zdejší faře v neděli 26. ledna 2014 ve věku 92 let.

 

Mons. Josef Stejskal byl jedním z nejdéle působících duchovních v činné službě. Ve farnostech Horní Police, Žandov a Jezvé působil od roku 1954. V den 60. výročí, kdy byl ustanoven administrátorem v těchto farnostech - 1. února - se s ním loučily stovky lidí a při mši svaté děkovaly Pánu Bohu za dar jeho života.

Posledního křesťanského rozloučení se zesnulým knězem se účastnili jeho nejbližší příbuzní, přátelé, farníci, obyvatelé a zástupci obcí z jeho farností - Horní Police, Žandova a Jezvé, dále zástupci několika dalších obcí na Českolipsku, a i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Přijeli i věřící z Německa. Hlavním celebrantem pohřební mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali kněží nejen z litoměřické diecéze, včetně kanovníků svatoštěpánské kapituly. Byli tu jáhni a asistence u oltáře.

Litoměřický biskup Jan Baxant připomněl a ocenil dlouhou kněžskou službu Mons. Stejskala (před 65 lety, 5. července 1949, byl vysvěcen na kněze). „Byl knězem všech a pro všechny. Dával lidi dohromady. Vyzýval nás všechny, abychom se jeden o druhého opírali, abychom si vzájemně pomáhali. Snažil se vštěpovat nám všem křesťanské zásady života, zdůraznil biskup. „Zakládal si na tom, aby k sobě lidé měli blízko, aby si vzájemně ulehčovali břemena svých vlastních životů - přesně podle slov Písma svatého: Neste břemena jeden druhého, a tak naplníte zákon Kristův. To je křesťanství, to je radost křesťanského života: že vím, že mohu druhým lidem nějakým způsobem prospět a že i ti druzí mohou pomoci, když budu potřebovat i já sám. Biskup rovněž poděkoval všem, kteří v posledních letech stáli při hornopolickém arciděkanovi, jmenovitě pak hospodyni ze zdejší fary, Marii Večeřové. „Za vše, co vykonala nejenom pro pana děkana, ale pro celou farnost a pro všechny lidi, kteří se do blízkosti pana děkana dostali, řekl.

Jménem kanovnického sboru hovořil kanovník Alexej Baláž. „Celý svůj život zasvětil Bohu, byl tím, který se obětoval. A vydržel - až do posledního dechu svého života. To je smysl naší kněžské služby, takový příklad máme dávat těm, kteří žijí mezi námi, poukázal.

Silným okamžikem byla chvíle, kdy kanovník Rudolf Repka přečetl několik slov, která Mons. Stejskal adresoval všem přítomným: „Drazí, posílám poslední své kněžské požehnání všem svým drahým přátelům, příbuzným a dobrodincům, svým farníkům a spoluobčanům. Prosím, jestli jsem vás někdy zarmoutil, abyste mi odpustili. Vytrvejte v dobrém. A těm, kteří se vzdálili, najděte cestu k Božím zákonům. Modlete se. Modlím se za vás a žehnám vám: ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Kanovník Karel Havelka přečetl poděkování hornopolických německých rodáků. Ti například ocenili, že od roku 1992 jsou v Horní Polici slouženy česko-německé bohoslužby, což vnímají, jak zaznělo, jako projev smíření.

Místostarosta Horní Police Jiří Blekta tu mj. řekl: „Poděkovat by mu měli především ti, kterým obětoval těch šedesát let svého života - tedy zdejší obec, za kterou bych to chtěl v tuto chvíli udělat já, a obyvatelé jeho farností. Obětoval se do krajnosti za nás za všechny. Neznám okamžik, že by někoho odmítl. I když byl v posledních letech už starý a měl různé bolesti. Věřím a vím, že po tomto člověku zbude ohromná díra, kterou bude někdo těžko zacelovat. V jeho osobě máme ohromný dar - velikánského přímluvce v nebi za nás za všechny. Vzpomínejme na pana arciděkana nikoli v čase minulém, ale živou vzpomínkou. Vzpomínkou, kdy je neustále s námi a vyprošuje nám milost a požehnání do našich dní.

Po obřadu bylo tělo zesnulého kněze uloženo k věčnému odpočinku na místním hřbitově.

 

Mons. Josef Stejskal se narodil 21. ledna 1922 v Šitbořicích. Po studiích na teologické fakultě v Brně byl 5. července 1949 v katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze. Po svém kaplanském působení v Poštorné, Děčíně a České Lípě byl 1. února 1954 ustanoven administrátorem ve farnostech Horní Police, Žandov a Jezvé.

Dne 1. dubna 1991 byl jmenován arciděkanem farnosti Horní Police. Za svoji obětavou práci pro diecézi se 21. října 1996 stal čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a 18. ledna 2001 byl Janem Pavlem II. jmenován papežským prelátem.