Setkání katechetů v Jablonném v Podještědí

Milena Davídková 17.února 2020

V sobotu 15. února 2020 se od 10 hodin v Jablonném v Podještědí setkali katecheté a katechetky, jimž byla pro školní rok 2019/2020 litoměřickým biskupem udělena kanonická mise. Setkání bylo zahájeno mší svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Při mši svaté byla udělena služba lektorátu a akolytátu jednomu z čekatelů trvalého jáhenství Petru Jurkulákovi. Generální vikář v promluvě připomněl rozmanitost služeb v církvi, k nimž přináleží také vyučování svaté katolické nauky, která vede ke spáse nesmrtelných duší, na čemž mají účast také ti, kterým byla církví svěřena služba učit. Hlavním vyučujícím náboženství ve farnosti je farář, kterému ostatní, jsou-li k tomu jím přizváni, podle svých dispozic a ustanovení mohou pomáhat.
Po mši svaté byl v učebně kláštera představen nový biskupský delegát pro vyučování náboženství trvalý jáhen Mgr. Jan Hedvík. Ten následovně pohovořil o křesťanské zkušenosti předávání víry v kontextu litoměřické diecéze. Přítomní katecheté pak sdělovali své zkušenosti s vyučováním náboženství v jednotlivých farnostech. Setkání ukázalo, že  katecheze má v severočeském prostředí mnoho podob a specifik, které je obtížné uzavřít do jediné formy. Katecheté jsou však v tomto ohledu kreativní a nacházejí řady možností, jak účinně předávat svěřený poklad víry a předkládat dětem i mladým lidem nauku církve. Náročnější cestu, spočívající v budování meziosobních vztahů, odpovídající rodinnému charakteru církve, namísto vytváření institucionálních mocenských struktur, přivítali s radostí, jako vhodný koncept pro severočeský prostor.
Současné komunikační technologie umožňují využít i prostor na webových stránkách diecéze, kde se připravuje podsekce určená pro katechety, a také na stránkách časopisu Zdislava se nově objeví informace pro katechety. Příští diecézní setkání katechetů je plánováno na začátek nového školního roku 2020/2021. Koordinátorka Noci kostelů v závěru setkání připomněla 800. výročí narození sv. Zdislavy a výtvarnou soutěž na svatozdislavské téma, která proběhne v rámci Noci kostelů 2020.
Na závěr setkání navštívili přítomní katecheté hrob svaté paní Zdislavy a pomodlili se za litoměřickou diecézi.


Sobota 15. února 2020, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Foto: Dominik Faustus