Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok 2011

Marie Koscelníková 1.ledna 2011

Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok 2011Novoroční slavnostní pontifikální mši svatou dne 1. 1. 2011 celebroval v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskup Jan Baxant spolu s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem CssR., P. Jiřím Hladíkem Oc.R. a R.D. Martinem Davídkem. Nový rok patří ještě k vánočním svátkům. Tento den je velkým mariánským svátkem, nazývaným Slavnost Matky Boží Panny Marie.

 

Dómský farář P. Jiří Hladík Oc.R. přečetl v průběhu mše svaté Pastýřský list litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Biskup Jan v jeho úvodu připomněl první etapu duchovní přípravy na významné Cyrilometodějské jubileum roku 2013, která tímto začíná. Dále k přání hojnosti Božího požehnání a mateřské ochrany Panny Marie připojil prosbu, abychom od Pána Boha celý letošní rok přijali jako příležitost k uvědomění si hodnoty svátosti křtu, křesťanského života a odpovědnosti za šíření Kristova evangelia.

 

Z pastýřského listu litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta:

Pokřtěný člověk, patřící už do Boží rodiny, a to jsme, milí křesťané my všichni, máme v tomto světě i vznešené poslání. Kristus nám důvěřuje a svěřuje nám odpovědnost za naše bližní. Toto poslání je neodvolatelné. Naše věrná důslednost osobního křesťanského svědectví je pro svět a lidi v něm žijící příkladem a znamením. Ke křesťanskému svědectví nemůžeme nikdy nikoho donutit a ke křtu nikdy nikoho donutit nesmíme, ale určitě můžeme a máme druhé lidi podnítit k zamyšlení nad hodnotami, kterých se jako opravdoví křesťané držíme a veřejně je vyznáváme.