Slavnost rynoltických lip a Lípa biskupa Jana Baxanta

Milena Davídková 27.října 2018

V pátek 26. října 2018 se odpoledne v Římskokatolické farnosti Rynoltice uskutečnila mimořádná slavnost, při které byly požehnány čtyři nově zrestaurované vitráže kostela sv. Barbory a vysazena nová lipová alej vedoucí ke kostelu.
Slavnost začala za rozeznění nově zprovozněných varhan preludiem pana Rejška v kostele sv. Barbory, kde přítomné přivítal a představil svůj projekt a myšlenku Slavnosti rynoltických lip diakon a administrátor farnosti Bc. Michal Olekšák.
Stará alej, kterou před více jak sto lety zasadili naši předci, byla poškozená a musela být pořezána a na její místo byly vysazeny lípy nové. Nová alej by se měla stát novým symbolem společných kořenů života v obci a farnosti Rynoltice. Zvláštností, se kterou administrátor Olekšák přišel, bylo, že každá nová lípa bude mít svého patrona, donátora a ponese po něm jeho jméno. Zájem o to, stát se patronem nové lípy, nás mile překvapil a byl obrovský, a tak bylo nutné mít vše dobře promyšlené, aby se dostalo na každého a každý byl spokojen. Osmnáct nových lip tak našlo své patrony.

První lípa patří našemu litoměřickému biskupovi Janu Baxantovi a druhá naproti sousedící lípa hejtmanovi Libereckého kraje panu Martinu Půtovi. Tak se i lípy budou po nich jmenovat: Lípa biskupa Jana Baxanta, Lípa hejtmana Martina Půty. Během výsadby lípy otce biskupa Jana bylo velice krásné, jak pan hejtman přistoupil k lípě otce biskupa a začal mu s výsadbou pomáhat. Stejné gesto udělal i otec biskup, který pomohl panu hejtmanovi.
Byla v tom vidět upřímná a velice symbolická pomoc a propojenost mezi církví a krajem. Jak by ne, vždyť právě Liberecký kraj a ministerstvo kultury ČR přispěly na restaurování všech čtyř vitráží. Následovala výsadba lípy starosty obce Rynoltic pana Jana Vacka a administrátora farnosti Michala Olekšáka. Další lípy patřily obyvatelstvu a místním dětem ze základní školy, kteří na svou lípu mezi sebou vybírali peníze.

Nemohla chybět jubilejní Lípa republiky, připomínající sto let od vzniku Československé republiky. Výsadby této Lípy republiky se ujal senátor České republiky pan Michael Canov. Po vysazení zazpíval operní pěvec a držitel ceny Thálie pan Luděk Vele státní hymnu československou. Dalšími donátory se stal ředitel NPÚ v Liberci pan Miloš Krčmář, místní hasiči a fotbalisté, spolky a starostové sdružující se v mikroregionu a nechyběli významní donátoři a dobrodinci, kteří se nemalou měrou podílejí a pomáhají farnosti s opravou a oživením našeho rynoltického kostela. Počasí nám skutečně přálo a účast byla takřka symbolická, přišlo okolo stovky lidí. Vše bylo zakončeno společenským posezením s pohoštěním na nově zrekonstruované faře v Jítravě, kterou si vzácní hosté s údivem a nadšením prohlédli.
Autorka článku: Mgr. Martina Olekšáková

26. října 2018, kostel sv. Barbory, Rynoltice

Foto: Kilián Olekšák